Hopp til innhald

KJE201 Praksis for kjemiingeniør

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Informasjonsmøte og påmelding til emnet skjer innen 20.mars til studieprogramansvarlig. 

Studentene skal gjennom utplassering i bedrift få verdifull og relevant praktisk erfaring fra arbeidslivet. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken. Valg av dager koordineres mot timeplanen for andre emner. 

Studenten må selv skaffe seg praksis hos oppdragsgiver. Bedrift og praksisplass må godkjennes av emneansvarlig ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Studenten søker på praksisplass gjennom utarbeidet CV, søknad samt intervju hos aktuell bedrift. Bedriften innvilger praksisplass i samråd med emneansvarlig ved HVL.

I praksisperioden skal studenten delta aktivt innen bedriftens arbeidsoppgaver som skal være knyttet til relevant virksomhet. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være kjemiske analyser, vedlikehold og driftsoppgaver i prosessanlegg, i produksjonsanlegg og i laboratorier. I tillegg kan arbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) være aktuelt. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, bedrift/oppdragsgiver og HVL representert ved emneansvarlig.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • beskrive bedriften, bedriftskulturen og rollene til kollegaer i praksisbedriften
 • redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift

Ferdigheter

 • presentere seg for en potensiell arbeidsgiver gjennom jobbsøknad, CV og intervju
 • sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og løse disse
 • kommunisere og samarbeide med involverte parter for å løse konkrete arbeidsoppgaver
 • presentere arbeidet som er utført i praksisperioden skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet
 • reflektere over egen kunnskap og læring samt reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre

Krav til forkunnskaper

Minimum 100 studiepoeng skal være bestått etter fjerde semester, inkludert alle fag i første klasse.

Undervisnings- og læringsformer

Individuell utplassering i praksis i arbeidslivet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler:

Del 1: Mappevurdering:                                                                                                                              

 • Skriftlig prosjektdagbok som føres kontinuerlig og avsluttes med en sides selvrefleksjon.
 • Statusrapport midtveis i praksisperioden.
 • Minimum 270 arbeidstimer brutto dokumentert med timelister signert av kontaktperson i bedriften. Dette inkluderer nødvendig arbeid i forbindelse med faget som praksis i bedrift, forarbeid, rapportering, møter og presentasjoner. Minimum 200 timer skal være i bedriften.
 • Skriftlig tilbakemelding fra kontaktperson i bedriften.
 • Sluttrapport etter endt praksisperiode.

Omfanget av sluttrapporten er normalt 10­-20 sider.

Del 2: Muntlig eksamen basert på presentasjon av sluttrapport.

Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.

Karakterskalaen er bestått / ikke bestått både for deleksamen 1 og for deleksamen 2. Karakterene settes individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler