Hopp til innhald

LSUD301 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emneplanen bygger på Forskrift og Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og fagene samfunnsfag og pedagogikk. LSU er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning lagt til tredje studieår. Praksis er integrert i kunnskapsområdet.

Formålet med kunnskapsområdet er å gi studentene nødvendig kunnskap om ledelse og utvikling av barnehagen som bærekraftig og lærende organisasjon, samt samarbeid med barn, kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste. Kunnskapsområdet skal være forskningsbasert, praksisnært og profesjonsrettet.

Kunnskapsområdet vektlegger pedagogisk ledelse og hvordan lederhandlinger kan bidra til å fremme barns lek og styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena. Kunnskapsområdet tematiserer også utvikling av egen lederrolle. Det sentrale i kunnskapsområdet er ledelse av læringsprosesser, veiledning og bruk av ulike metoder og verktøy som egner seg for å planlegge, igangsette og lede utviklingsarbeid. Sentralt er også lover, styringsdokumenter og politiske prosesser som styrer og påvirker barnehagens samfunnsmandat. 

Kunnskapsområdet skal gi kompetanse i å reflektere over hvordan profesjonsetiske spørsmål, maktforhold og barnehagens organisatoriske forhold påvirker ledelsesprosesser. Kandidaten skal kunne vurdere hvorvidt veivalg, arbeidsmåter og tiltak bidrar til å nå barnehagens mål innenfor et mangfoldig barnehagemiljø.  

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagens virksomhet og mandat
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelse, organisasjonslæring og utviklingsarbeid for kvalitetsutvikling i barnehagen
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse, profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • har kunnskap om hvordan egen ledelse påvirker samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte, kollegaer og eksterne instanser

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • kan lede, planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i barnehagen selvstendig og i samarbeid med andre.
 • kan motivere, veilede og fremme personalets evne til kritisk refleksjon over leke-, lærings- og danningsprosesser i barnehagen
 • kan samarbeide med barn, kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan anvende forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle
 • kan identifisere etiske dilemmaer, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan lede pedagogisk virksomhet og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som en bærekraftig og lærende organisasjon    
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid 

Krav til forkunnskaper

Bestått praksis fra de to første studieårene og alle emner fra 1. studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer, både individuelt og i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Alt knyttet til praksis er obligatorisk, og studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette kan for eksempel være undervisningsøkter med gruppediskusjoner, oppgaveskriving eller framlegg. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent. Faglærere kan bruke skjønn og vurdere behovet for kompensasjonsoppgaver.

Praksis 3. studieår

Ledelse av barn og barnehagen.

Studenten skal i tredje studieår utvikle evne til pedagogisk ledelse og ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen og vise at pedagogisk ledelse innebærer profesjonsetisk bevissthet. Studenten skal utvikle ulike sider ved barnehagelærerrollen, som å:

 • stå fram som en reflektert pedagogisk leder og fagperson
 • kunne lede barnehagen som lærende organisasjon
 • kunne legge til rette for et miljø som fremmer og ivaretar lek
 • kunne reflektere over balansen mellom målstyrt pedagogisk ledelse og dialog med medarbeidere og balansen mellom å ta hensyn til egne behov og å være orientert mot andre
 • vise relasjonskompetanse og kunne reflektere kritisk over egen rolle i kommunikasjon og samarbeid med foresatte og kollegaer

Lederdagene, minimum 6, skal gjennomføres i løpet av heile praksisperioden (høst og vår) og må ha fokus på disse områdene i vurderingen av studenten.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentaktive obligatoriske læringsaktiviteter. Nærmere beskrivelser blir gitt ved semesterstart.

 • Godkjent obligatorisk deltakelse, minimum 80%.
 • En individuell læringsaktivitet. Knyttet til: Profesjonsutøvelse, etikk og lederrolle.
 • En læringsaktivitet i gruppe. Knyttet til: Barnehagen som organisasjon, utviklingsarbeid og ledelse.

Begge læringsaktiviteter er gyldige i tre påfølgende semester etter avsluttet emne. De blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Begge må være levert/ gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for å bli vurdert. Dersom en læringsaktivitet ikke blir godkjent, får studenten én (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp for emnet. Nytt forsøk må avvikles innen 2 uker før eksamen i emnet.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 8 timer.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LSU301 - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid - Reduksjon: 15 studiepoeng