Hopp til innhald

M120DR513 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven er en selvstendig undersøkelse av et problemområde innenfor fagfeltet drama/teater. Studentene kan velge mellom to alternative format: monografi-masteroppgave og masteroppgave med drama/teaterpedagogisk produksjon. Masteroppgaveseminarer inngår i emnet. Emnet avsluttes med muntlig eksamen (foredrag) knyttet til masteroppgaven.

Masteroppgaven skal ha relevant og tjenlig avgrensning, en klar formulering og presentasjon av problemstilling. Her inngår krav til begrepsavklaringer, teoretiske perspektiver, metodevalg, empiri, drøfting, struktur og henvisningsapparat. Det legges vekt på selvstendighet, språklig framstillingsevne og akademisk etterrettelighet. Emnet for masteroppgaven skal godkjennes av veileder. 

Alternativ 1: Masteroppgaven (monografi).

Studentene skal utvikle og behandle en dramapedagogisk problemstilling gjennom en masteroppgave (32 000 - 40 000 ord), som skal inneholde en faglig og vitenskapelig refleksjon over problemstillingen. Temaet skal knyttes til dramapedagogisk teori og praksis, og fremstilles skriftlig. Masteroppgaven kan også være del av et større forskningsprosjekt ved institusjonen.

Alternativ 2: Masteroppgave med drama- / teaterpedagogisk produksjon.

Masteroppgaven i alternativ 2 skal være en praktisk-teoretisk undersøkelse av et drama- / teaterpedagogisk problemområde. Oppgaven består av to deler.

 1. Utvikling og gjennomføring av et prosjekt som skal dokumenteres som levende presentasjon.
 2. En skriftlig del (16 000 - 20 000 ord) knyttet til prosjektet der fagteori og forskningsmetode står sentralt. Masteroppgaven skal inneholde en faglig og vitenskapelig refleksjon over det arbeidet som utgjør masteroppgavens praktiske del.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • inngående kunnskap om utforming av masterprosjekt, relatert til kunstbasert forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og til tema og problemstilling for kandidatens eget mastergradsprosjekt.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • reflektere kritisk over eget prosjekt ut fra ulike drama- og teaterfaglige perspektiver
 • presentere og formidle resonnementer med bruk av fagterminologi, og i tråd med gjeldende akademiske standarder
 • vurdere aktuelle forskningsetiske problem og utfordringer i dramapedagogikk og anvendt teater

Generell kompetanse

Med bestått masterprosjekt kan kandidaten

 • gjennomføre en selvstendig vitenskapelig undersøkelse med utgangspunkt i en faglig relevant problemstilling
 • formidle sentrale funn fra eget prosjekt, og delta i en kunstfaglig offentlighet

Krav til forkunnskaper

M120DR113, M120DR213, M120DR313, M120DR413, eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Hver student får en hovedveileder. Det inngås individuelle forpliktende veiledningsavtaler. Studenten kan i avtaleperioden få inntil 35 veiledningstimer (avhengig av behov). Veileder og student avtaler nærmere fordelingen av veiledningstimene i avtaleperioden. Veiledning gis individuelt og på obligatoriske fellessamlinger 3. og 4. semester. Studentene skal delta aktivt på fellessamlingene både med framlegg av eget prosjekt, og med kommentarer til andres prosjekt. Eventuelt fravær fra fellessamlinger må klareres hos kursleder gjennom søknad. I visse tilfeller kan studentene få delta på nasjonale og internasjonale forskningsseminar der man kan presentere og få tilbakemelding på arbeidet fra andre.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Utforming av individuell prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Omfang ca. 4000 ord.
 2. Individuelle muntlig presentasjon på seminar om eget prosjekt.
 3. Posterpresentasjon av eget prosjekt.
 4. Evt. grovskisse av praktisk eksamensprosjekt og avtale med målgruppe/institusjoner.

Arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Masteroppgave og en justerende muntlig eksamen.

Alternativ 1: Masteroppgaven (monografi)

Masteroppgaven må til vanlig være innlevert medio mai i 4. semester (innleveringsfrist blir publisert på Studentweb og digitalt eksamenssystem). Masteroppgaven leveres elektronisk. Masteroppgaven vurderes av en ekstern og en intern sensor. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Alternativ 2: Masteroppgave med drama- / teaterpedagogisk produksjon

Den praktiske gjennomføringen av masteroppgavens produksjonsdel har et veiledende omfang på 8-10 uker. En grovskisse av prosjektet og avtale med målgruppe/institusjon skal leveres innen første halvdel av 3. semester. Prosjektet kan ha form av et longitudinalt dramaforløp, et TIU-program, et lokalsamfunnsprosjekt osv. Prosjektet avsluttes med en oppsummerende presentasjon (visning/forestilling eller demonstrasjon/workshop). Tidspunkt for presentasjon avtales med veileder. Presentasjonen foregår til vanlig i perioden desember/januar. Masteroppgavens produksjonsdel vurderes av en ekstern og en intern sensor. Studenten skal på forhånd levere et abstrakt på 200 ord. Etter presentasjonen følger en samtale på 30 minutter med eksamenskommisjonen. Produksjonsdelen med etterfølgende samtale teller 49 % av samlet karakter. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidet med den skriftlige delen foregår parallelt med produksjonsdelen og må til vanlig være innlevert medio mai i 4. semester (innleveringsfrist blir publisert på Studentweb og digitalt eksamenssystem). Masteroppgaven leveres elektronisk. Masteroppgavens skriftlige del vurderes av en ekstern og en intern sensor. Den skriftlige delen teller 51% av samlet karakter. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Justerende muntlig eksamen vil være den samme for begge alternativer:

Muntlig eksamen består av et foredrag på 20 minutter som holdes for eksamenskommisjonen og er åpent for publikum. Emnet for foredraget er relatert til hovedtankene i masteroppgaven. Etter foredraget gjennomføres en oppklarende intern samtale på ca. 30 minutter med eksamenskommisjonen.

Muntlig eksamen finner sted ca. 6 uker etter innlevering av masteroppgaven. 

Karakteren på masteroppgaven kan justeres opp eller ned én karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler