Hopp til innhald

MAKP202 Implementering I: anvende forskning, kartlegge og evaluere praksis

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette emnet vektlegger teori/modeller/rammeverk, forskning, verktøy og metoder for å fremme bruk av resultater fra forskning i helsetjenesten. Emnet handler både om bruk av forskning på individnivå (f.eks i samvalgssituasjoner) og implementering av KBP i tjenestene. Implementering vil her være tiltak for å overføre forskningsbasert kunnskap til praksis med mål om å bedre kvaliteten i tjenestene.

Følgende temaer omhandles:

 • implementering og kunnskapstranslasjon: Kunnskap-til-handling-modellen
 • litteratursøk etter retningslinjer og implementeringsforskning
 • verktøy og kriterier for å analysere gap mellom forskningsbasert kunnskap (systematisk oppsummert forskning og/eller retningslinjeanbefalinger) og praksis·
 • verktøy for å vurdere kvaliteten på retningslinjer (AGREE) og styrken på anbefalinger (GRADE)
 • verktøy og metoder for å overføre resultater fra forskning til lokal praksis
 • metoder for å vurdere faktorer som fremmer (motivasjonsfaktorer) og hemmer (barrierer) bruk av forskning i praksis·
 • verktøy for å velge ut og tilpasse implementeringstiltak og -strategier

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om hvordan praksis kan evalueres opp mot kunnskapsbaserte anbefalinger.
 • har inngående kunnskap om kritisk vurdering av retningslinjer.
 • har inngående kunnskap om hvordan vurdere styrken på anbefalinger (GRADE).
 • kan gjøre rede for begrepene implementering, kunnskapstranslasjon og kvalitetsforbedring.
 • har inngående kunnskap om fasene i kunnskap-til-handling modellen.
 • har inngående kunnskap om noen verktøy og metoder for å kartlegge og endre praksis.

Ferdigheter: Studenten...

 • kan initiere og planlegge evaluering av kunnskapsbaserte endringsstrategier i helsetjenesten.
 • kan gjennomføre søk etter retningslinjer og implementeringsforskning.
 • kan anvende ulike verktøy for å overføre forskningsbasert kunnskap til praksis.
 • kan kritisk vurdere forskning relevant for implementering.
 • kan planlegge tiltak for å endre praksis.

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan identifisere og drøfte eventuelle motsetninger mellom forskningsbasert kunnskap og praksis.
 • kan argumentere for overføringsverdi og relevans av den forskningsbaserte kunnskapen for praksis.
 • kan presentere ideer og resultater fra implementeringsforskning på en oversiktlig måte.
 • kan identifisere og drøfte utfordringer ved å gjennomføre endringer i praksis.

Krav til forkunnskaper

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på studieretningen så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

MAKP102 Søke etter og kritisk vurdere forskning.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak nettbasert, med en samling på campus midtveis i semesteret. Undervisningen omfatter forelesninger (video og klasserom), webinarer, oppgaveløsing individuelt og i grupper, og andre studieaktiviteter som quiz, og deltakelse i diskusjonsfora. Undervisningen er delt i tematiske bolker og studenten jobber ut fra ukeplaner med oppsatte studieaktiviteter, herunder lesing av relevant litteratur. Foruten samlingen på campus foregår undervisning og kommunikasjon med medstudenter og faglærere på Canvas. Det forventes selvstudier utover undervisningen i emnet og en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke. 

Aktiviteter på samlingen knyttes til den tredje obligatoriske læringsaktiviteten i emnet, med muntlig fremlegg og tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere. Samlingen går over 2-3 dager.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Studenten skal ta utgangspunkt i konkret problemstilling og søke etter og vurdere en faglig retningslinje. Studenten skal dokumentere at de fire første trinnene i KBP følges, for eksempel ved å bruke digitale verktøy.  
 2. Skriftlig arbeid: Identifisere og begrunne et praksisgap knyttet til en konkret problemstilling - der praksis ikke er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger fra retningslinjer, og gi tilbakemelding på medstudents tilsvarende skriflige arbeid.
 3. Scenariobasert gruppearbeid med muntlig fremlegg for medstudenter og lærere på seminar på campus.

 Læringsaktivitetene er gyldig i fire påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave Studenten skal velge en konkret problemstilling der praksis ikke er i tråd med eksisterende kunnskapsbaserte anbefalinger og bruke kvalitetsforbedringsverktøy og resultater fra implementeringsforskning til å foreslå ulike tiltak for endring. Besvarelsen skal være på maksimalt 4000 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen bearbeider studenten besvarelsen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler