Hopp til innhald

MAKP402 Implementering II: integrere forskning, profesjons- og brukerkunnskap

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en videreføring av emnet MAKP202 Implementering: anvende forskning, kartlegge og endre praksis. Emnet har to særskilte fokus:  

1) brukermedvirkning på ulike nivåer i helsetjenesten 

2) kvalitativ forskning i kunnskapsbasert praksis (KBP)

I møte med brukere av helsetjenestene skal helsepersonell bruke den mest pålitelige forskningsbaserte kunnskapen, sammen med egen erfaring og brukerkunnskap. Men hva betyr det egentlig å involvere brukere i beslutninger? Studenten lærer å operasjonalisere brukermedvirkning på ulike nivåer i helsetjenesten og får kompetanse på metoder for brukermedvirkning i praksis. Det legges særlig vekt på samvalg og metoder for å fremme brukeres helsekompetanse, det vil si å kunne finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å ta informerte beslutninger om helse i hverdagen.  

Kvalitativ forskning er sentralt både for å forstå hvilke faktorer som innvirker på endrings- og implementeringsprosesser og for å få frem erfaringer fra både brukere, helsepersonell og andre som deltar i eller påvirkes av slike prosesser. I løpet av de siste tiårene har oppsummert kvalitativ forskning vokst frem som et anerkjent grunnlag for KBP, på lik linje med andre former for oppsummert forskning. Studenten lærer å kritisk vurdere kvalitative studier og oppsummeringer som er relevante for implementering og brukermedvirkning. De lærer også å gradere tilliten til funnene i kvalitative oppsummeringer.  

Følgende temaer omhandles:

 • brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå
 • metoder for å fremme helsekompetanse i befolkningen og i tjenestene
 • samvalg: integrere kunnskap fra forskning, erfaringer og brukere i møtet mellom bruker og helsepersonell
 • hvordan formidle forskningsbasert kunnskap, herunder informasjon om risiko og usikkerhet?
 • kvalitative kunnskapsoppsummeringer: hva karakteriserer dem, hvordan utformes de, hvordan vurdere deres metodiske kvalitet og  tilliten til funnene i dem?
 • hvordan bruke kvalitative kunnskapsoppsummeringer for å fange opp erfaringer eller perspektiver fra brukere og helsepersonell, eller for å fange opp faktorer som påvirker implementering i en lokal, nasjonal eller global kontekst

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om hvordan brukermedvirkning skjer på ulike nivåer i helsetjenesten.
 • kan kritisk reflektere over hvordan helsekompetanse innvirker på brukermedvirkning, herunder i samvalgssituasjoner.
 • har avansert kunnskap om samvalg som en beslutningsprosess.
 • har avansert kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer oversikter og kunnskapsoppsummeringer.
 • har avansert kunnskap om kvalitative kunnskapsoppsummeringer og hvilken betydning de har i beslutnings- og endringsprosesser.
 • kan kritisk reflektere over hvordan kunnskap fra forskning, profesjonskunnskap og brukerkunnskap kan påvirke praksis.
 • har avansert kunnskap om hvordan kontekstuelle faktorer kan påvirke beslutninger og endringer i helsetjenesten, for eksempel normative, politiske, økonomiske, juridiske, teknologiske, sosiale og etiske faktorer.

Ferdigheter: Studenten...

 • kan vurdere og foreslå tiltak for å fremme helsekompetanse i ulike kontekster, basert på forskning, relevant teori og erfaringer fra praksis.  
 • kan vurdere og foreslå tiltak for å fremme samvalg, basert på forskning, relevant teori, og erfaringer fra praksis.
 • kan vurdere metodisk kvalitet på kvalitative enkeltstudier og kunnskapsoppsummeringer, og bedømme hvordan slik kunnskap kan brukes i endringsarbeid og for å fremme brukermedvirkning i helsetjenesten.
 • kan bruke GRADE-CERQual til å vurdere tilliten til funn i kvalitative kunnskapsoppsummeringer.

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan analysere problemstillinger om implementering og brukermedvirkning i endrings- og kvalitetsforbedringsarbeid. 
 • kan formidle kritiske refleksjoner, faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner om KBP, implementering og brukermedvirkning til fagfelt og brukere.

Krav til forkunnskaper

Emner i første studieår må være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak nettbasert, med en samling midtveis i semesteret. Undervisning omfatter forelesninger (video og klasserom), webinarer, oppgaveløsing individuelt og i grupper, og deltakelse i diskusjonsfora. Undervisningen er delt i tematiske bolker og studenten jobber ut fra ukeplaner med oppsatte studieaktiviteter, herunder lesing av relevant litteratur. Foruten samlingen på campus foregår undervisning, samt kommunikasjon med medstudenter og faglærere på Canvas. Det forventes selvstudium utover undervisningen i emnet og en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Samlingen på campus er knyttet til arbeidskravene i emnet og går over 2-3 dager. Undervisningen samkjøres med undervisning i emnet MAKPE420 på studieretning ergoterapi.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Gruppeoppgave: Vurdere metodisk kvalitet på (i) en gitt kvalitativ enkeltstudie og (ii) en gitt kvalitativ kunnskapsoppsummering, innenfor implementering/brukermedvirkning. I tillegg skal tilliten til funn i oppsummeringen vurderes med GRADE-CERQual-rammeverket. Vurderingene leveres inn før samlingen.
 2. Gruppeoppgave: Lage et enkelt samvalgsverktøy innenfor et gitt tema, og visualisere behandlingsalternativer ved hjelp av piktogrammer eller lignende.

Læringsaktivitetene er gyldig i fire påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave 

Studenten kan velge mellom to oppgaver, en om samvalg eller en om helsekompetanse.

Omfang: Maksimalt 3600 ord

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen bearbeider studenten besvarelsen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAKP401 - Implementering II: Integrere forskning, profesjons- og brukarkunnskap - Reduksjon: 15 studiepoeng