Hopp til innhald

MAKPR420 Prinsipper for bildekvalitet, bildebehandling og bildeanalyse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir teoretisk grunnlag og forskningsbasert kunnskap for en kunnskapsbasert praksis innen prosessering og analyser av det medisinske bildematerialet. Optimering av diagnostiske undersøkelser ut fra vurdering av ulike mål for bildekvalitet og sikkerhetsaspekter opp mot hverandre diskuteres også i emnet. Grunnleggende signalbehandling og ulike bildebehandlingsverktøy omhandles også.  

Følgende temaer omhandles:

 • mål for bildekvalitet
 • bildeprosessering og bildeanalyse: forbedring, restaurering, rekonstruksjon, registrering og segmentering av det medisinske bildematerialet, samt vevsklassifisering og visualisering i rom og tid
 • visualisering i rom og tid
 • grunnleggende signalbehandling
 • optimering av bildediagnostiske undersøkelser
 • sikkerhetsaspekter
 • ulike bildebehandlingsverktøy

Emnet arrangeres i første halvdel av fjerde semester.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…  

 • har inngående kunnskap om mål for bildekvalitet, metoder for å bestemme disse og faktorer som påvirker disse.
 • har inngående kunnskap om medisinsk bildebehandling og bildeanalyse.
 • har inngående kunnskap om signalbehandling innenfor medisinske bildediagnostikk.  

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende metoder, programvare og utstyr for å bestemme bildekvalitet og dosestørrelser på bildeopptak av pasienten ved den bildediagnostiske avdeling.
 • kan forbedre bildeopptak av pasienten (skarphet, windowing, glatting).
 • kan analysere og sammenligne ulike visualiseringsmetoder og bildebehandlingsverktøy for tre- og foredimensjonale medisinske bildedatasett..
 • kan visualisere multi-slice/tredimensjonale morfologiske datasett og dynamiske sekvenser av bildeopptak av pasienten.
 • kan analysere bilder av morfologiske pasientdata: definereregion-of-interest (ROI), segmentering og volumberegninger.  

Generell kompetanse: Studenten…  

 • kan vurdere ulike bildekvalitetsstørrelser og sikkerhetsaspekter ved tilgjengelig utstyr mot hverandre for å optimere bildediagnostiske undersøkelser av pasienten.
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap om prosessering og analyse av medisinsk bildemateriale i sammenheng med en klinisk problemstilling
 • kan analysere og vurdere mulige fremtidige medisinske anvendelsesområder for bildebehandling og bildeanalyse.

Krav til forkunnskaper

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på studieretningen så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

For studenter som tar hele masterløpet må emner i første studieår være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å repetere prinsipper for bildedannelse innen aktuell modalitet (MRI, CT, PET, ultralyd) før emnets oppstart.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak nettbasert, med én fellessamling på campus (3-5 dager). Undervisning omfatter forelesninger (synkron og asynkron), webinarer, laboratorieøvelser, oppgaveløsning individuelt og i grupper, samt deltakelse i diskusjonsfora på nett. Studenten jobber ut fra ukeplaner med oppsatte studieaktiviteter, herunder lesing av relevant litteratur. Canvas benyttes både til undervisning, aktiviteter tilknyttet selvstudium og til kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Det forventes selvstudium utover undervisninger i emnet og en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen:

 1. Disposisjon/manus for oppgave (digital presentasjon), maksimalt 1000 ord. To forsøk.
 2. 80 % tilstedeværelse ved studentaktiv og erfaringsbasert undervisning (gruppearbeid, lab-øvelser, veiledning og seminarer)
 3. Flervalgstest knyttet til temaene i emnet, minimum 70 % riktig for å få godkjent. Tre forsøk.

Læringsaktivitetene er gyldige i fire påfølgende semestre. 

Vurderingsform

Oppgave Oppgaven omhandler anvendelsesområder for bildebehandling og bildeanalyse, eller optimering av bildediagnostiske undersøkelser. Oppgaven er en digital presentasjon. Presentasjonen skal ha 15 minutters varighet og bestå av bilder, tekst og tale.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen leverer studenten en ny PowerPoint Office mix til ny eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. 

Mer om hjelpemidler