Hopp til innhald

MAR801 Markedsføring

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi forståelse for filosofien bak moderne markedsføring og kjennskap til de virkemidler markedsføringen benytter. Gjennom teori og praktiske case-oppgaver utdypes og praktiseres kunnskapene.

Innhold:

 • Markedsføring som begrep og fagområde
 • Markedsføringsledelse og markedsføring som bedriftsfunksjon
 • Markedsorientering
 • Markedsføringsvirkemidler
 • Markedskommunikasjon
 • Produktutvikling og innovasjon
 • Prispolitikk
 • Distribusjon
 • Organisasjonskulturens rolle i markedsføring
 • Kjøpsatferd i forbrukervaremarkedet og forretningsmarkeder
 • Utvikling av sterke merkevarer
 • Markedsplanlegging
 • Markedsundersøkelser (metode)
 • Juridiske rammebetingelser
 • Co-produksjon
 • Hva er merkevare
 • Merkevarebygging og posisjonering
 • Merkekjennskap og merkeassosiasjoner
 • Virkemidler for merkevarebygging

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • skal kunne beskrive markedsføring som funksjon, prosess og aktivitet. Gjennom denne kunnskapen vil kandidaten få innsikt i både strategiske og taktiske virkemidler man har til disposisjon. Man vil blant annet få kunnskap om hvilke konkurransevirkemidler (de 5 P`ene) enhver bedrift har til sin disposisjon og kunne forklare hvordan anvendelsen av konkurransemidlene henger sammen.
 • skal ha kunnskap om segmentering og forskjellige kriterier som benyttes for å dele inn et marked i segmenter.
 • skal kjenne til forskjellige markedsundersøkelsesformer. Den innsikt man kan få fra kunder og konkurrenter gjennom markedsundersøkelser vil være vesentlig for å forstå kundenes atferd i markedet. Dette er en viktig forståelse for å forstå hvorfor bedrifter må være markedsorienterte i sin tilnærming til et marked.
 • skal kjenne til de ulike stadiene i et produkts livssyklus og hvordan forskjellige strategier i de ulike stadiene påvirker produktets suksess. Kandidaten vil også få kunnskaper om de nyeste teoriene innen fagfeltet. Man vil blant annet se på hvordan kundene i dag i langt større grad enn tidligere utvikler varer og tjenester sammen med produsentene (co-produksjon).
 • skal kjenne til hva en merkevare er og hvilken verdi en merkevare kan tilføre både kunder og bedrift.
 • skal kunne beskrive og identifisere sentrale komponenter i en merkevare (merkekjennskap og merkekunnskap) og hvordan merkevare utvikles og vedlikeholdes.

Ferdigheter

Kandidaten skal utvikle ferdigheter innenfor følgende områder:

 • Kunne anvende markedsføringsteori på praktiske problemstillinger.
 • Kunne anvende strategiske virkemidler for å posisjonere produkter.
 • Kunne utarbeide en konkret markedsplan for en bedrift.
 • Kunne analysere kjøpsatferdsprosessen til potensielle kunder.
 • Kunne anvende mixen av de 5-P`ene på et produkt:

  • Hvordan finne «riktig» pris og beregne inntjening?
  • Hvordan arbeide med produktutvikling og innovasjon?
  • Hvordan kan man best kommunisere til og med forbrukerne?
  • Hvordan distribuerer man produktene ut til kundene?
  • Hvordan utvikler og motiverer man egne ansatte til å levere våre produkter på en best mulig måte
 • Kunne dele inn et marked i segmenter
 • Kunne planlegge og gjennomføre en markedsundersøkelse.
 • Kunne planlegge lanseringer av produkter.
 • Kunne vurdere spesifikke etiske og samfunnsansvarlige utfordringer.

Kandidaten skal være i stand til å benytte teorier om merkevareledelse som verktøy for å bygge og vedlikeholde en merkevare.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • skal oppøve seg generell kompetanse som gjør han/henne best mulig i stand til å jobbe markedsrettet og tenke markedsorientering.
 • skal være i stand til å analysere et marked, planlegge, gjennomføre og kontrollere aktiviteter for å markedsføre et produkt eller en tjeneste i forbrukermarkedet. I analysen av markedet skal man oppøve kompetanse i forhold til å avdekke hvem som er de mest attraktive kundene og hvilke konkurrenter vi må være spesielt oppmerksomme på.
 • skal være i stand til å reflektere over ulike etiske utfordringer i forhold til hvordan markedsføringstiltak kan påvirke forbrukerne. Kandidaten skal også ha opparbeidet kritisk vurderingsevne i forbindelse med utøvelse av praktisk merkevareledelse.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gjennomført som plenumsforelesninger. Det legges opp til en rekke case og praktiske oppgaver som løses i forelesning. Casene presenteres og diskuteres i plenum og deltakerne kan få ulike roller i noen av oppgavene.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Vurderingsform

8 timers skriftlig hjemmeeksamen ved hjelp av Wiseflow. Bokstavkarakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke lovlig å samarbeide med andre. Plagiatkontroll vil bli foretatt etter innlevering.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØAM112 - Merkevareleiing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAO002 - Marknadsføring I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØA116 - Marknadsføring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng