Hopp til innhald

MAS531 Bio- and E-fuels

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Reduksjon av utslipp er en av de største utfordringene for transport og energisektoren.  Men det følger både fordeler og utfordringer med overgang til bruk av alternative drivstoff. 

Ulike anvendelser stiller ulike krav til energibærere, og det kan påvirke driftsresultatet for en gitt applikasjon. Overgang til nye typer bio- eller alternative drivstoff gir utfordringer som må forstås for å unngå problemer i fremtiden. Kjennskap til systemløsninger for tilførsel og forbehandling av drivstoff vil være viktig for prosjektering av fremtidens driftssikre og effektive anlegg.

Emnet gir en oversikt over hvordan alternative drivstoff fremstilles med tanke på energibehov, kostnader, lagring og logistikk og hvordan man kan sammenligne disse i forskjellige applikasjoner. Det skal også sees på hvilke spesifikke egenskaper syntetiske drivstoff har og hvordan de kan analyseres og hvilke konsekvenser en innføring har for eksisterende energisystemer.

Tema:

 • Fokus på følgende alternative energibærere: Biogass, biodiesel, metanol, hydrogen, ammoniakk
 • Drifts- og bruksrelaterte egenskaper for de mest aktuelle alternative energibærere
 • Forskjellige prosesser for fremstilling av bio- og syntetiske drivstoff
 • Power-to-X prosesser og teknologier for fremstilling av forskjellige energibærere
 • Brønn-til-tank (Well-to-tank) analyse for forskjellige energibærere

Emnet kan koples til følgende FN Bærekraftsmål:

 • FN 7: Ren energi til alle
 • FN 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
 • FN 13: Stoppe klimaendringene

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten…

 • kjenner til de viktigste egenskapene og utfordringene knyttet til ulike alternative drivstoff
 • kan beskrive fremstillingsprosesser for de viktigste alternative energibærere
 • kan gjøre rede for energibehov, overordnet kostnadsbilde, lagring og logistikk knyttet til valg av alternative drivstoff (brønn-til-tank)
 • kan beskrive endringer og utfordringer knyttet til bytte til alternativ drivstoff for forskjellige applikasjoner

Ferdigheter

Studenten…

 • kan vurdere ulike alternative drivstoff basert på volumetrisk og gravimetrisk energitetthet, karbonintensitet og lagringsopsjoner og i forhold til tradisjonelle brennstoff
 • kan spesifisere hovedkomponenter og trinn av en Power-to-X prosess for produksjon av syntetisk drivstoff
 • kan velge egnet drivstoff ut fra gitte applikasjonskrav (inkludert sikkerhet og regelverk)
 • kan bedømme konsekvenser av drivstoffvalg for drift av maskineri, miljø og klima
 • kan foreslå ulike tiltak for optimalisering av driftsparameter ved erstatning av fossilt med alternative drivstoff

Generell kompetanse

Studenten …

 • kan arbeide strukturert og selvstendig og formidle resultater og funn av det arbeidet
 • behersker relevante uttrykk og begrep og krav som stilles til en teknisk rapport
 • kan forklare miljø- og klimarelaterte konsekvenser ved produksjon og bruk av alternative drivstoff

Krav til forkunnskaper

Studieprogrammets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til termodynamikk, kjemi og varmeledning

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, øvingsoppgaver, gruppearbeid, diskusjoner, innleveringer, presentasjon

Obligatorisk læringsaktivitet

Alle studentene skal presentere en innlevering.

Det er obligatorisk ...

 • å delta på presentasjonsdagen
 • å holde en presentasjon av et innlevert arbeid

Vurderingsform

Del 1: Mappevurdering, som teller 60 % av endelig karakter

Læringsmappen består av innleveringer, relatert til følgende temaer:fremstillingsteknologier og -prosesser; gassformede drivstoff; flytende drivstoff; karbonfrie energibærere; ‘’Well-to-wake’’ analyse

Vurderingsmappen skal bestå av 3 innleveringer fra læringsmappa. Studentene velger selv hvilke innleveringer som skal inngå.

Del 2: Muntlig eksamen, 30 minutter, som teller 40 % av endelig karakter

Begge eksamensdelene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene kan del delen tas opp igjen alene. Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Vurderingsmappe - alle

Muntlig eksamen - ingen

Mer om hjelpemidler