Hopp til innhald

MAU806 Matematikk 2, emne 1 - Modellering og anvendelser i matematikkfaget

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Matematikk 2 trinn 5-10 er forankret i nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen, læreplanverket for grunnskoleopplæringen og harmoniseringsdokumentet utarbeidet av ressursgruppen for matematikkfagene i Kompetanse for kvalitet.

Studietilbudet består av to emner à 15 studiepoeng, Matematikk 2, emne 1 og Matematikk 2, emne 2.

 • Matematikk 2, emne 1: Modellering og anvendelser i matematikkfaget (15 studiepoeng)
 • Matematikk 2, emne 2: Problemløsning og argumentasjon i matematikkfaget (15 studiepoeng)

Studiets mål er å utvide matematikklærernes faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Dette innebærer videreutvikling av kompetanser som å kunne:

 • analysere elevenes matematiske utvikling
 • være gode matematiske veiledere og samtalepartnere
 • vurdere, velge ut og bruke oppgaver, digitale verktøy og andre ressurser som fremmer alle elevers matematiske kompetanse, kreativitet og positive holdning til matematikk,
 • evaluere og velge hensiktsmessig undervisnings- og kartleggingsmateriell
 • se på matematikk som en skapende prosess og stimulere elevene til å bruke sine kreative evner
 • bruke, og vurdere digitale verktøy og ressurser i undervisningen
 • kommunisere matematisk kunnskap med elever
 • fokusere på matematikk som allmenndannende fag og matematikk i samspill med andre fag

Gjennom matematikkfaget for trinn 5-10 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at de må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever.

I dette emnet fordyper studentene seg i noen av temaene fra Matematikk 1, og fokus er mer konsentrert og forskningsrettet. Temaene er funksjonslære, modellers rolle, sannsynlighetsfordeling og statistikk, samt tilpasset opplæring.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap knyttet til statistikk, funksjonslære og enkle matematiske modeller og kan relatere denne kunnskapen til det matematikkfaglige innholdet på trinn 5-10
 • kunnskap om matematisk analyse og hvordan denne kunnskapen kan relateres til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
 • kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk
 • kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet
 • kunnskap om programmeringsspråk som er aktuelle for 5.-10. trinn i skolen
 • kunnskap om tilpassa opplæring og om flerkultur som ressurs i matematikkfaget
 •  undervisningskunnskap i funksjonslære og sannsynlighet, og kan relatere disse til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10. 
 • kunnskap om statistikk og kvantitative metoder som er relevant i matematikkdidaktisk forskning  

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke digitale verktøy til illustrasjon, simuleringer og beregninger knyttet til matematiske modeller
 • legge til rette for elevers arbeid med modellering i ulike didaktiske perspektiv.
 • vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpassa opplæring
 • arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker
 • kan analysere og arbeide med læreplanen og kompetansemålene i faget

Generell kompetanse

Studenten

 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
 • har forståelse for matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1 5-10 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har selv ansvar for å erverve seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som uttrykkes i læringsutbytte ovenfor. Lærerne vil være pådrivere og tilretteleggere for dette arbeidet gjennom undervisning, veiledning, teori- og praksisstudier, oppgaver og andre aktiviteter. Vi vil vektlegge arbeidsformer som fremmer undring, utforskning, refleksjon og kreativ problemløsning med og uten digitale verktøy. Læringsaktiviteter og kommunikasjon støttes av digitale ressurser. På samlingene vil vi blant annet studere, planlegge, utøve og reflektere omkring sentrale lærerpraksiser som matematiske samtaler, forklaringer og aktiviteter. Der forventes en stor grad av studentaktivitet gjennom hele studiet. Læringsaktivitetene vil i hovedsak være knyttet til utforskende og utøvende studier av egen praksis.

Studiet er praksisrettet ved at deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for den enkelte. Samtidig vil deltakernes egne erfaringer og refleksjoner være aktuelle som bidrag på fellessamlingene og på nettet. Minst ett av de obligatoriske læringsaktivitetene vil være knyttet til deltakernes yrkespraksis.

Emnet har

 • tre samlinger i Bergen der hver samling er på to dager  
 • deltakelse på  nettundervisning
 • to obligatoriske læringsaktiviteter

I hvert av emnene vil studentene ved studiestart få utlevert semesterplan med informasjon om innhold på de enkelte samlingene, nettundervisningene, om litteratur og om obligatoriske læringsaktiviteter.

Mellom samlingene legges det ut leksjoner og obligatoriske læringsaktiviteter på Canvas. Canvas vil også brukes som arena for nettdiskusjoner og for veiledning og tilbakemeldinger på obligatoriske innleveringer.

Arbeidet vil veksle mellom forelesninger, studentaktive arbeidsformer, seminar, veiledning, nettdiskusjoner, muntlige framlegg og skriftlig arbeid. Arbeidsformene skal vektlegge muntlighet, skriftlighet og visualisering.

Det forventes at studentene er til stede og deltar aktivt på alle samlingene, er aktive i nettdiskusjoner og bidrar til det faglige miljøet i studiet.

Studiet setter krav til selvstudium. Ikke hele pensum vil bli gjennomgått, og deler av studieenhetens pensum må leses på egen hånd.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsaktivitetene i emnet vil være av ulik form. Noen av læringsaktiviteter vil ha tilknytning til egen yrkespraksis, mens andre læringsaktiviteter vil ha mer fokus på studentens egen matematikkfaglige utvikling (horisontkunnskap). læringsaktiviteter vil være på muntlig og på skriftlig form. 

Emne 1 inneholder 2 obligatoriske læringsaktiviteter:

 • læringsaktivitet 1, prøve ut modellering og didaktisk bruk av IKT på egen skole. Denne læringsaktiviteten skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium.
 • Læringsaktivitet 2, Et skriftlig individuelt arbeid der man skal vise matematikkfaglig kunnskap innenfor funksjoner, matematisk analyse og statistikk.

Nærmere informasjon om innleveringsfrister, innhold og form på obligatoriske læringsaktiviteter vil bli gitt ved studiestart.

De obligatoriske læringsaktiviteter leveres elektronisk via skolens nettbaserte studiestøttesystem, Canvas, og vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske læringsaktiviteter i emnet må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Ved ikke godkjent vil det bli gitt én (1) mulighet til ny innlevering i ordinært studiesemester.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i de påfølgende to semestrene etter godkjenningen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, inntil 30 min

Karakterskala A - F, F er ikke bestått.