Hopp til innhald

MAU807N Matematikk 2, emne 2 - Problemløsning og argumentasjon i matematikkfaget

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Matematikk 2, trinn 5-10 er forankret i nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen, læreplanverket for grunnskoleopplæringen og harmoniseringsdokumentet utarbeidet av ressursgruppen for matematikkfagene i Kompetanse for kvalitet.  

Studietilbudet består av to emner 15 studiepoeng, Matematikk 2, emne 1 og Matematikk 2, emne 2.

 • Matematikk 2, emne 1: Undervisningsperspektiv på matematikkfaget (15 studiepoeng)
 • Matematikk 2, emne 2: Problemløysing og modelleringskompetanse i matematikkfaget (15 studiepoeng)

Studiets mål er å utvide matematikklærerens faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Dette innebærer videreutvikling av kompetanser som å kunne:

 • Analysere og reflektere elevenes matematiske utvikling og handlingskompetanse i matematikk
 • være gode matematiske veiledere og samtalepartnere og mestre ulike typer bevisføring
 • velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver og arbeider med diverse matematiske problem, refleksjon rundt og løsning av disse
 • evaluere og velge hensiktsmessig undervisnings- og kartleggingsmateriell
 • se på matematikk som en skapende prosess og stimulere elevene til å bruke sine kreative evner
 • bruke, og vurdere digitale verktøy og ressurser i undervisningen
 • kommunisere matematisk kunnskap med elever

Gjennom matematikkfaget for trinn 5-10 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at de må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever.

I dette emnet fordyper studentene seg i noen av temaene fra Matematikk 1 og fokus er mer konsentrert og forskningsrettet. Temaene er problemløsning, bevis og argumentasjoner, geometri, tallære og statistikk

Læringsutbytte

Studenten har:

 • Kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet
 • undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer som blir benyttet til å generalisere matematiske sammenhenger.
 • erfaring med matematiske teoribygninger innen geometri og tallære og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
 • overførbar dybdekunnskap innenfor geometri
 • kunnskap om statistikk og kvantitative metoder som er relevant i matematikkdidaktisk forskning  
 • spesialkunnskap innen en matematikkdidaktisk emne relevant for matematikktrinn 5-10, og kan formidle dette

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5-10
 • bruk matematiske bevis og argumentasjonsformer og heuristiske tilnærmingsmåter i eget arbeid og i matematikkundervisning
 • analysere egne og andre sine arbeidsmåter i arbeid med matematikkoppgaver
 • vurdere kritisk og tilpasse arbeidsmåter som oppfordrer elevene til undring, kreativitet og evne til utforskende aktiviteter
 • bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning og tilrettelegge for arbeid med problemløsning og modellering i undervisning og vurdere elevers arbeid med problemløsning og modellering i ulike didaktiske perspektiv
 • bidra i analyse, refleksjon over og begrunnelse av hvordan læreren kan påvirke læringsmiljøet og motivasjonen for matematikk gjennom valg av undervisnings- og arbeidsformer

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kommunisere om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til problemløsning og modellering
 • kan delta og bidra i samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
 • benytte element fra matematisk problemløsning i anledning tilrettelegging for eleven sin utvikling av handlingskompetanse i matematikk

Krav til forkunnskaper

Matematikk 1 5-10 eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er et rent nettstudium. Vi bruker læringsplattformen Canvas og videokonferansetjenesten Zoom for kommunikasjon. Studentene får en innføring i Canvas og Zoom etter opptaket.

Undervisnings og arbeidsformene vil være en kombinasjon av synkrone- og asynkrone nettforelesninger, studentaktive arbeidsformer, gruppearbeid, individuelt arbeid, nettdiskusjoner, muntlige presentasjoner og skriftlige arbeid. Gjennom studiet skal studentene få erfaring med arbeidsformer som er relevante i grunnskolen og som skal gi grunnlag for diskusjoner om arbeidsformer i skolen. Det blir brukt digitale verktøy som for eksempel regneark og GeoGebra. Det er forventet stor grad av studentaktivitet gjennom hele studiet, og deler av pensum er selvstudium. Arbeidskravene vil blant annet være knyttet til utforskende og utøvende studier i egen praksis. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har

 • deltakelse på nettundervisning
 • deltaking i kollokviegrupper
 • tre obligatoriske arbeidskrav

Noen av læringsaktivitene krever utprøving i egen/lånt matematikklasse.

 • Minst en av de obligatoriske læringsaktivitene skal dreie seg om problemløsningsoppgaver og/eller modellering. Hele eller deler av læringsaktiviteten skal presenteres for medstudenter i Zoom.
 • En av læringsaktivitetene skal være et didaktisk utviklingsarbeid. Studenten skal planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg i egen klasse som er knyttet til kjerneelementene.  Utviklingsarbeidet er en øving i kunnskapsdeling i eget kollegium, i det at kandidaten skal diskutere utformingen av opplegget og observasjoner fra gjennomføringen med en kollega på egen skole og det blir oppfordret til å legge frem refleksjoner over utviklingsarbeidet i eget kollegium.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen på nett, ca. 20 - 30 minutter.

Ved sensur blir karakterskalaen A-F brukt, der F tilsvarer ikke bestått.