Hopp til innhald

PLLBD401 Pedagogisk ledelse av en lærende barnehage

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emneplanen bygger på Forskrift for barnehagelærerutdanning og de gjeldende nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Emnet er en fordypningsdel i barnehagelærerutdanning deltid og bygger på kunnskaper fra LSUD301. Det er lagt til fjerde studieåret.

Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene pedagogikk, samfunnsfag og drama. Det overordna målet for kunnskapsområdet er å styrke studentene sin kompetanse på profesjonsfaglige tema som pedagogisk ledelse, organisasjonskunnskap, organisasjonslæring og samarbeidsprosesser i barnehagen. Kunnskapsområdet vil sette søkelys på systematiske og langsiktige endrings- og læringsprosesser der pedagogisk leder, sammen med styrer, har ansvaret for kvalitetsutviklingen i barnehagen. Dette innebærer kompetanse til å analysere, reflektere, vurdere, foreta valg og fatte beslutninger i teamarbeidet og på egen hånd.

Innholdet i emnet er strukturert i

 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Pedagogisk ledelse
 • Barnehagelærerrollen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskap om ulike begrep, modeller og metoder knyttet til barnehagen som lærende organisasjon, herunder ledelse av utviklingsarbeid
 • Har kunnskap om ulike begrep, modeller og metoder knyttet til pedagogisk ledelse
 • Har kunnskap om relevant forsking og lovverk, knyttet til ledelse og lederrollene i barnehagen
 • Har kunnskap om barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • Kan lede, motivere, veilede og kritisk reflektere over kvalitetsarbeid i barnehagen
 • Kan lede teamlæring og kollektive læringsprosesser i barnehagen
 • Kan anvende kunnskap om arbeidsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen
 • Kan bruke faglig skjønn i møter med barn, foreldre og kollegaer

Generell kompetanse

Studenten

 • Skal være bevisst samfunnsoppdraget i faglige perspektiver
 • Skal være bevisst egne kvalifikasjoner, påvirkning, makt og ansvar som pedagogisk leder
 • Kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon
 • Har selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin stilling og utfordringer i dagens samfunn
 • Kan vurdere hvordan lederen kan påvirke strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen som legger rammer for ledelse.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper i pedagogikk og pedagogisk ledelse (LSUD301)

Undervisnings- og læringsformer

Studiet legger vekt på selvstudium, forelesninger, arbeid i studentgrupper, seminarer, praksis, deltagelse i pedagogiske øvelser, veiledning individuelt og i grupper, prosessorientert verkstedarbeid og skrivning, nettdiskusjoner og skriftlige og muntlige presentasjoner. Det forventes stor grad og initiativ og deltagelse fra studentenes side, både i undervisningen og i gruppearbeidet.

Høgskolen bruker Canvas som elektronisk læringsplattform som studiestøttesystem, og det det er en forutsetning at studentene brukar dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslinga skjer her. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i emnet og aktivt bruke biblioteket ved HVL.

Praksis 4. studieår

Videreutvikling av profesjonsrettet kompetanse.

Studenten skal fokusere på både egen yrkesidentitet og barnehagens samfunnsmandat og kunne reflektere over dette. Studenten skal

 • øke sin generelle pedagogiske lederkompetanse
 • stå frem som barnehagelærer og kunne reflektere rundt ulike sider ved profesjonsutøvelsen generelt og fordypningen spesielt.

Obligatorisk læringsaktivitet

​​​​​​Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette kan for eksempel være undervisningsøkter med gruppediskusjoner, oppgaveskriving eller framlegg.  Alt knyttet til praksis er obligatorisk. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent. Kompensasjonsoppgaver kan bli gitt.

Studentaktive obligatoriske læringsaktiviteter

De obligatoriske læringsaktivitetene er knyttet til læringsutbyttene i emnet. 

 • Praktisk gruppearbeid (drama)
 • Muntlig gruppearbeid (fra praksis)
 • Skriftlig individuelt arbeid (samfunnsfag- refleksjonsnotat knyttet til lovverket og styringsdokumenter)
 • Skriftlig gruppearbeid (tverrfaglig pedagogikk og samfunnsfag - fagpolitisk oppgave)
 • Godkjent obligatorisk deltakelse, minimum 80%

De studentaktive obligatoriske læringsaktivitetene blir nærmere presentert ved semesterstart.

Obligatoriske læringsaktiviteter vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Ved for sen innlevering vurderes læringsaktiviteten som ikke godkjent. Ved ikke godkjent får studenten en (1) ny mulighet til å forbedre arbeidet.  Nytt forsøk må avvikles innen 2 uker før eksamen i emnet. 

For å kunne fremstilles til avsluttende eksamen, må obligatoriske læringsaktiviteter være bestått.  

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Vurderingsform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Eksamen går over to dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle 

Mer om hjelpemidler