Hopp til innhald

RAD310 Kunnskapsutvikling og forskning

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet har fokus på vitenskapens betydning for kunnskapsutvikling innen radiografi. Det undervises i blant annet forskningsmetoder, forskningsetikk og vitenskapsteori. Studenten skal  gjennom anvendelse av ulike forskningsmetodiske arbeidsmåter dokumentere en kritisk og analytisk holdning til radiografifagets teoretiske og praktiske sider og til utøvelsen som profesjonell radiograf. Studenten skal også vise forståelse for sammenhenger mellom vitenskapsteori og forskningsmetoder.

I emnet introduseres prosjektskisse og prosjektplan for bacheloroppgaven. Prosjektskisse for bacheloroppgaven skal innleveres ved slutten av femte semester. Prosjektskissen skal bearbeides til prosjektplan som leveres i starten av emnet RAD390.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap: Studenten…

  • har kunnskap om forskningsprosessen, forskningsetikk, vitenskapsteori og kunnskapsbasert praksis som metode
  • har kunnskap om ulike forskningsmetodiske tilnærminger innen helsefag
  • gjøre rede for egen profesjons oppgaver og ansvarsområder knyttet til fagutvikling og forskning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  • har bred kunnskap om forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, taushetsbelagte data og etiske konsekvenser
  • har kunnskap om metoder for analysering av kvantitative og kvalitative data

Ferdigheter: Studenten…

  • kan finne, kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap og refererer til informasjon og fagstoff i tråd med vitenskapelige arbeidsmetoder
  • *kan oppdatere seg og anvende ny kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
  • *kan anvende og vurdere kvantitativ og kvalitative forskningsmetodiske fremgangsmåter for å belyse et forskningsspørsmål

Generell kompetanse: Studenten…

  • *kan planlegge og gjennomføre relevante prosjekter, samt dokumentere og formidle faglig kunnskap

Krav til forkunnskaper

Bestått første og andre studieår.

Anbefalte forkunnskaper

RADP4 og RAD300 

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet benyttes studentaktive læringsformer for å involvere studentene i teoretisk læring, praktisk utprøving av ferdigheter, og for å legge til rette for diskusjoner, samarbeidslæring og øvelse i å presentere relevant stoff knyttet til ulike case eller læringssituasjoner/triggere.

Ulike arbeidsformer kan være gruppearbeid/workshop, forelesninger, seminar og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. 80 % tilstedeværelse i studentaktiviserende - og erfaringsbasert undervisning

2. Fremlegg i seminar

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen Muntlig gruppeeksamen, 40 minutters presentasjon av gruppearbeidet i plenum. Et valgt tema belyses gjennom to problemstillinger, en problemstilling som kan belyses ved kvalitative forskningsmetoder og en problemstilling som krever en kvantitativ forskningstilnærming. 20 minutter spørsmål og diskusjon med lærere og opponenter.

Hvert gruppemedlem må bidra og kunne redegjøre for faglig innhold i presentasjonen.

Vurderingsuttrykk Bestått/ ikke bestått

Ny eksamen Ved ikke bestått muntlig presentasjon bearbeider gruppen arbeidet sitt og leverer en skriftlig besvarelse av gruppearbeidet, 2000 ord +/-10%.

Studenter som ikke har gjennomført presentasjonen ved ordinær eksamen sammen med sin gruppe, må levere en skriftlig individuell besvarelse på 1500 ord +/-10%.

Faglig overlapping

  • BRA310 - Fagutvikling og forsking - Reduksjon: 5 studiepoeng