Hopp til innhald

TOS201M Tolking i praksis - norsk/tyrkisk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i studiet Tolking i offentlig sektor. I fagområdet tolking er det en nær sammenheng mellom teori og praksis. Denne sammenhengen gjenspeiles i studiet som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Emnet vil gi studentene kontekstuell kunnskap innen utvalgte fagområder innenfor offentlig sektor og tilhørende terminologi både på norsk og på tolkespråket. Studentene vil gjennomføre rollespill som ligger tett opp til situasjonen studentene kan komme opp i under utøving av tolkeprofesjonen.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet har studenten tilegnet seg praktisk erfaring hva tolking innebærer. Videre er de kvalifisert til å anvende sine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i selvstendig yrkesmessig sammenheng.

Kunnskaper

Studenten har

 • kontekstuell kunnskap i et utvalg fagområdet innenfor offentlig sektor
 • tilegne seg fagterminologi både på norsk og på tolkespråket.

Ferdigheter

Studenten har

 • grunnleggende tolketeknikker og kan tolke konsekutivt i ulike institusjonelle dialoger
 • å videreutvikle fagterminologi
 • ulike språkkoder og tolkemetoder
 • å arbeide selvstendig under forberedelse og gjennomføring av et tolkeoppdrag.

Generell kompetanse

Studenten har

 • å reflektere kritisk over egen praksis
 • å forstå og kritisk vurdere både etablert og ny kunnskap
 • å sette seg inn i nye fagområder og tilhørende terminologi

Krav til forkunnskaper

TOS101

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert med forelesninger og gruppearbeid. Den teoretiske delen av kurset har fellesseminar for alle studentene. Praktiske øvelser og rollespill blir gjennomført i mindre grupper.

Det blir forventet aktiv deltaking i undervisningen.Rollespill, kausstudium og/eller egne erfaringer danner grunnlag for refleksjon over tolkens rolle, tolketeknikk og tolkeyrkets utfordringer.

For å delta på nettundervisning må studentene har tilgang til datamaskin og internett.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten må ha fått godkjent følgende tre obligatoriske læringsaktiviteter:

 • aktiv deltakelse på minimum 80 % av obligatoriske læringsaktiviteter/undervisning
 • to termlister fra to utvalgte fagområder
 • en termprøve

Ved utsatt eksamen er de to obligatoriske læringsaktivitetene gyldige inntil 2 semestre.

Vurderingsform

Praktisk eksamen

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Studenten skal tolke et rollespill basert på en institusjonell samtale. Tolkingen er maksimum 30 minutt. Ved vurdering av tolkeprestasjonen legges det vekt på at studenten viser gode ferdigheter i begge språk, anvender god tolketeknikk, har innsikt i tolkeetikk, og kan bruke adekvat terminologi.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler