Tolking i offentleg sektor

Halvtårsstudium

Tolking i offentleg sektor er eit deltidsstudium som går over eit år og består av to emne som fokuserer på profesjonskunnskap, yrkesetikk og tolking i praksis. Studiet er retta mot dei som ønsker å bli tolk, eller de som allereie jobbar som tolk, men manglar formell kompetanse/tolkeutdanning.

Studiet er eit samarbeid med Universitetet i Bergen, og skal førebu studentane på tolking av institusjonelle samtaler i norsk offentleg sektor. I løpet av studiet skal studentane tileigne seg grunnleggande kunnskap om tolkeprofesjonen og yrkesetiske aspekt ved tolkerollen. Studentane skal også tileigne seg kontekstuell kunnskap og kompetanse innan utvalde fagområde innanfor offentleg sektor og tilhøyrande terminologi både på norsk og på tolkespråket, samt ferdigheiter i tolketeknikk og tolkemetodar.

Studiet krev mykje praktisk språktrening og ein stor eigeninnsats mellom samlingane. Oppgåver vil bli gitt. Det er føresett aktivt bruk av tilvist materiale ved sjølvstudium.

For hausten 2021 kan ein søkja opptak i desse språka:

 • Arabisk
 • Kurmanji - avlyst
 • Kurdisk sorani
 • Pashto - avlyst
 • Thai
 • Vietnamesisk - avlyst
 • Somali

Det vil bli tatt opp studentar i dei fire språka med flest kvalifiserte søkarar.

Tolking i offentleg sektor er eit nett- og samlingsbasert studium med tre samlingar på campus per semester á to dagar. I tillegg til samlingane blir det 8 nettmøte haust og 10 nettmøte vår.

Vurderingsformer:

 • Emne 1 avsluttast med ein individuell skriftleg eksamen i slutten av haustsemesteret.
 • Emne 2 avsluttast med ein praktisk eksamen i slutten av vårsemesteret.

Kva blir du kvalifisert for?

Godkjent eksamen gir moglegheit til oppføring i kategori D i Nasjonalt tolkeregister.

Timeplan

Det vil bli gjennomført samlingar i følgande veker hausten 2021: 35, 39 og 44.

Våren 2022 blir det samlingar i vekene 2, 11 og 16.

Samlingane går over to dagar:

 • Fredag kl 11-17
 • Laurdag kl 09-15

Det vil bli nettundervisning (ein time i tidsrommet mellom kl 18-20 på vekedagar) i følgande veker:

36, 37, 38, 40, 42, 43, 44 og 45 på hausten, og i vekene 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 18 og 19 våren 2022.

Kva blir du kvalifisert for?

Godkjent eksamen gir moglegheit til oppføring i kategori D i Nasjonalt tolkeregister.

Timeplan

Det vil bli gjennomført samlingar i følgande veker hausten 2021: 35, 39 og 44.

Våren 2022 blir det samlingar i vekene 2, 11 og 16.

Samlingane går over to dagar:

 • Fredag kl 11-17
 • Laurdag kl 09-15

Det vil bli nettundervisning (ein time i tidsrommet mellom kl 18-20 på vekedagar) i følgande veker:

36, 37, 38, 40, 42, 43, 44 og 45 på hausten, og i vekene 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 18 og 19 våren 2022.