Hopp til innhald

VPL300 Vernepleiefaglig arbeid mellom individ og system

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg samspillet mellom individ og system med særlig fokus på risikoutsatte barn, voksne, og eldre, og vernepleieren som helse- og sosialfaglig aktør i organisasjoner. I det ligger også tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid mellom og på tvers av virksomheter og nivåer, organisasjonsteori og beslutningsprosesser i organisasjoner, samt hvordan profesjonsutøvere kan gå frem for å fremme innovasjon i egen organisasjon. Det er også fokus på endring og kvalitetsforbedring blant annet ved risikovurdering på bruker- og systemnivå (kvalitetssystem for kvalitet i tjenester som utføres og HMS for ansatte).

Sentrale tema i emnet er: Kvalitetsforbedring, risikovurdering på organisasjons- og individnivå, skadeavvergende tiltak, sosial ulikhet og sosiale problem, organisasjonsteori, makt og sosialisering i et livsløpsperspektiv

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • kjenner til fagområdet kommunikasjon, samhandling og samarbeid og ha kunnskap om hvordan språk og kultur påvirker dette
 • kjenner til politiske og administrative beslutningsprosesser, de vanligste modellene for organisering av velferdstjenester, og rollen vernepleieren har som helse- og sosialpolitisk aktør
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområde i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • har kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid mellom og på tvers av virksomheter og nivåer
 • har kunnskap om sosial ulikhet og sosiale problemer som omsorgssvikt, vold, overgrep, mobbing og sosioøkonomiske problemer
 • har kunnskap om hvordan samfunnet er bygd opp, fungerer og endres, og hvordan enkeltmenneskers atferd og situasjon påvirkes av det samfunnet de er en del av
 • har kunnskap om hvordan mistanke eller kjennskap til seksuelle og andre overgrep skal håndteres

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tversektoriell samhandling
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglige forsvarlige tilbud til tjenestemottakere
 • kan anvende faglig kunnskap for å vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og ansatte og iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i kvalitetsarbeid, kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk gjennom kvalitets-, varslings-, og avvikshåndteringssystemer
 • har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med brukere, pårørende og andre tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse konflikter
 • kan planlegge og gjennomføre kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Krav til forkunnskaper

Alle emner i første studieår og tredje semester (VPL200 og VPL210) må være bestått for å starte i femte semester.

Anbefalte forkunnskaper

VPL220 Inkludering, deltaking og vernepleiarens samfunnsansvar

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive læringsformer som seminar, dialogkafe, gruppearbeid og framlegg.  

Andre undervisningsformer er førelesninger og selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

1.  Utarbeide 1 times undervisning i gruppe knyttet til gitt case, samt være tilstede på andre gruppers undervisning.

2. Simulering - kommunikasjonskurs (tre dager). 

Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre

Vurderingsform

Oppgave Individuell skriftlig oppgave basert på egen problemstilling innenfor gitt case. Omfang 3500 ord +/- 10%. 

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet skriftlig besvarelse til ny eksamen.

Tredje gangs forsøk Emnet i sin helhet må gjennomføres ved neste ordinære eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPL5-307 - Kvalitet og forbetringsarbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BVP312 - Organisasjon og profesjonsutøving - Reduksjon: 5 studiepoeng