Hopp til innhald

VPL390 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studentene skal i dette emnet utarbeide en bacheloroppgave som skal ta utgangspunkt i et faglig relevant tema innen vernepleie. Problemstillingen må være relevant for profesjonen og fagområdet.

Studenten skal gjennom anvendelse av forskningsmetode og systematisk fremgangsmåte innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse. Oppgaven skal vise systematikk, faglighet og evne til refleksjon i ulike steg i forskningsprosessen.

Bacheloroppgaven er et arbeid som skal synliggjøre i hvor stor grad studenten kjenner sitt fag og kan formidle det gjennom å behandle et valgt fagområde i en skriftlig oppgave.

Oppgaven kan være et individuelt arbeid, eller et samarbeidsprosjekt med inntil to studenter.

Bacheloroppgaven skal skrives i tråd med Retningslinjer for bacheloroppgaven ved FHS. En veiledningsavtale skal inngås i starten av arbeidet med bacheloroppgaven. Avtalen skal signeres av student/ene og veileder.

Arbeidet med bacheloroppgaven foregår i 6. semester. Studenten har ansvar for egen læringsprosess og det er studentens ansvar å søke veiledning. Hver student/gruppe får tilbud om 4 timer veiledning.

Veileder hjelper til med avgrensing av problemstilling, metodevalg og faglig veiledning under utviklingen av oppgaven.

Studentene starter med å utarbeide temaskisse. Deretter må prosjektplan utarbeides. Prosjektplanen må godkjennes av veileder.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap:  Studenten… 

  • har bred kunnskap om vernepleierens rolle 
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet i tråd med kunnskapsbasert praksis 
  • har kunnskap om forskningsmetode, prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet 

Ferdigheter:  Studenten...

  • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede val 
  • kan beherske relevante uttrykksformer for å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset formål og målgruppe 

Generell kompetanse:  Studenten… 

  • har innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhenting av empiri 
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer og gjennom samhandling bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet 

Krav til forkunnskaper

Alle emner 1. og 2. studieår og VPLP300 må vere bestått, og obligatoriske læringsaktiviteter i emne VPL300 og VPL310 må vere godkjente før bacheloroppgåva kan leverast.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I emnet vektlegges studentaktive læringsformer med temaforleseninger og gruppearbeid. Tema vil være samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, litteratursøk, kildekritikk og akademisk skriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Tilstedeværelse 80% i erfaringsbasert undervisning

2. Obligatorisk deltaking på 2 veiledningstimer, der en av disse er organisert som bachelorseminar.

3. Prosjektplan med redegjørelse for metode.

Læringsaktivitetene er gyldig i to påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave Bacheloroppgaven er hovedsakelig et individuelt prosjekt og skal maksimalt være på 8.000 ord. Antall ord er eksklusivt sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller, fotnoter og vedlegg.

Bacheloroppgaven skal synliggjøre i hvilken grad studenten oppnår læringsutbytte for emnet, og i hvilken grad studenten anvender vitenskapelig metode og kan jobbe systematisk med en faglig problemstilling.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke anledning til å forbedre karakter ved å bearbeide en bestått bacheloroppgave. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver ny oppgave med ny problemstilling.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • BSV5-300 - Bacheloroppgåve - Reduksjon: 15 studiepoeng
  • BVP331 - Bacheloroppgåve - Reduksjon: 15 studiepoeng