Hopp til innhald

VPLP200 Helse, miljø og omsorgspraksis

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Fokus for helse, miljø og omsorgspraksis er å fremme tjenestemottakers helse, trivsel og mestring. Emnet inneholder 10 uker brukerrettet praksis i tillegg til teoretisk undervisning knyttet til tema i emnet.  

I praksis skal studenten lære praktisk stell og bidra til helsefremming hos tjenestemottakerne. Praksis innebærer kommunikasjon og relasjonsbygging og miljøterapeutisk arbeid gjennom tilrettelegging, støtte og opplæring i samhandling med dem det gjelder. Gjennom praksis skal studentene legge til rette for brukeres aktivitet og deltagelse som bidrar til helefremming og trivsel i hverdagen. I praksis skal studentene øve seg i å arbeide etter prinsipper i kunnskapsbasert praksis (KBP). I tillegg kreves det at studenten arbeider aktivt etter en vernepleiefaglig modell. 

Sentrale tema i emnet er: helse og omsorg, helsefaglige prosedyrer, legemiddelhåndtering, dokumentasjon av helsehjelp, miljøterapeutisk arbeid, aktivitet, velferdsteknologi, selvbestemmelse og kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap: Studenten… 

 • har bred kunnskap om problemløsning på individnivå, gjennom observasjon, utredning, utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser, målutforming, tiltaksutforming og evaluering 
 • har bred kunnskap om koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering med mål om å oppnå best mulig funksjons og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
 • har bred kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning 
 • har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et livsløpsperspektiv 
 • kjenner til sykdomsforebygging og helsefremming 
 • har bred kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv 
 • har kjennskap til vernepleierens rolle og funksjon i samarbeid med andre profesjoner  
 • har kunnskap om legemidlers virkning og bivirkning og  og kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering,  
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet i tråd med kunnskapsbasert praksis 
 • har kunnskap om symptomer og behandling innen de vanligste somatiske og psykiske sykdommer innen fagområdet 
 • kjenner til relevant lovverk 
 • har kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologiske løsninger kan tas i bruk i tjenestene for å understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter  
 • har kunnskap om mestring og tilrettelegging for autonomi, selvhjelp og selvregulering 

Ferdigheter: Studenten… 

 • kan anvende faglig kunnskap for kritisk å diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid  
 • kan anvende relevante metoder og kartleggings og utredningsarbeid for å kunne identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak, og kjenner til aktuelle pasientforløp 
 • kan anvende faglig kunnskap for å bidra til helsefremming og sykdomsforebygging og faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid i pasientopplæring  
 • kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp  
 • kan anvende faglig kunnskap om livreddende førstehjelp 
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakere  
 • kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning 

Generell kompetanse: Studenten… 

 • har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen  
 • har innsikt i teorier, prosesser, metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte 
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekt for den enkeltes verdighet 
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i brukeres mål og behov, selvstendig og i samarbeid med brukere og andre, i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer  
 • kan formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering og bidra til utvikling av god praksis 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområde og utvikling av faglig forsvarlig praksis og gjennom dette bidra til forebygging av tvang 
 • kan utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger og kan anvende digital kompetanse i utvikling av gode tjenester  
 • kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhentning av brukers erfaring og kunnskap 
 • kjenner til kvalitetsarbeid og system for avvikshåndtering 

Krav til forkunnskaper

Bestått første studieår (VPL100, VPL110, VPL120, VPL130 og VPLP100). 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet VPL210 Helsefremming og helsehjelp 

Undervisnings- og læringsformer

I praksisstudiene skal studenten lære gjennom å delta i ulike yrkessituasjoner og gjennom å reflektere i grupper over egne og andres handlinger i yrkesfeltet. 

Praksisforberedelser og undervisning inngår som en del av praksisemne. Studentene utarbeider en praksisplan som følges opp i praksis. For nærmere informasjon om innhold i en praksisplan se informasjonshefte om praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan gå ut i praksis:

1. Førstehjelpskurs 

Læringsaktiviteten er gyldig i 4 semestre. 

Vurderingsform

Eksamen med to deler. Begge deler (Del 1 og Del 2) må være bestått for å få bestått emnet. 

 • Del 1 Praksis: Praksis - Helse, miljø og omsorgspraksis.

Praksisstudiene er obligatorisk og det stilles krav om 90 % tilstedeværelse. 

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått etter en avsluttende vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. For å bestå praksis må studenten nå læringsutbyttet for emnet og oppfylle krav til oppmøte i praksis, Jmf Forskrift om studium og eksamen ved HVL. 

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet. 

Ny praksisperiode Ved ikke bestått i praksis (del 1) må praksisperioden i sin helhet (del 1 og del 2) gjennomføres ved neste ordinære praksis.

 • Del 2 Oppgave: Omfang: inntil 3500 ord

Vurderingsuttrykk Bestått/ ikke bestått. 

Ny eksamen Ved ikke bestått oppgave, må denne bearbeides og leveres til ny angitt tid.  

Ved tredje forsøk må studenten utarbeide ny individuell eksamensoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPL5-210 - Praksisopplæring innan helsefagleg arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BVP112 - Helse og omsorg - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • VPD5-210 - Praksisopplæring innan helsefagleg arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng