Hopp til innhald

GBPEL312N Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Pedagogikk og elevkunnskap er et sentralt profesjonsfag i lærerutdanningen. Faget skal binde sammen grunnskolelærerutdanningen og utgjøre en lærerfaglig plattform, sammen med praksisopplæringen og de andre fagene i utdanningen. Under hele utdanningsløpet er søkelys på studentens danning og profesjonsidentitet viktig.

Sentrale tema i dette emnet er utviklingen av lærerens profesjonelle rolle og identitet, skolen som organisasjon, skoleutvikling og profesjonsetikk. Emnet skal gi innsikt i samarbeid med kolleger, foresatte og andre sentrale samarbeidspartnere for læreren i skolen. Videre er respekt for ulike kulturer og verdier og lærerrollen sentrale fokusområder. Dette emnet skal gi grunnlag for kritisk refleksjon over de utfordringer samfunn, kultur og politikk representerer for lærerrollen og for virksomheten i skolen.

Hovedtema i emnet er:

 • Profesjonskunnskap og lærerrollen
 • Skolens ide- og verdigrunnlag
 • Skolen som lærende organisasjon
 • Skolehistorie og skolen i dagens samfunn
 • Samarbeid med foreldre og andre sentrale samarbeidspartnere for læreren

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om

 • skolen som lærende organisasjon
 • sosialt, språklig, religiøst og kulturelt mangfold i skolen
 • utfordringer i overgang mellom barnehage/skole og mellom barnetrinn/ungdomstrinn
 • norsk skolehistorie
 • skolens idé- og verdigrunnlag, læreplaner, og skolens mandat og funksjon
 • samarbeid med foreldre og skolens eksterne samarbeidspartnere

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • reflektere over egen og andres profesjonelle utvikling og om hvordan man som nyutdannet lærer -bidra i skolens forsknings- og utviklings-/endringsarbeid
 • legge til rette for en inkluderende skole, demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg i lærerrollen
 • legge til rette for gode prosesser i elevenes overganger mellom trinn i utdanningsløpet
 • reflektere over pedagogiske spørsmål knyttet til elever med ulik bakgrunn

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • begrunne egne prioriteringer og valg i forhold til egen utvikling som lærer og samarbeid i skolen
 • kommunisere og analysere profesjonsetiske utfordringer i lærerrollen
 • fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfellesskap preget av språklig, religiøst og kulturelt mangfold
 • reflektere over lærerrollens utvikling og de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i et pluralistisk og internasjonalisert samfunn

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet vil være nett- og samlingsbasert der den nettbaserte undervisningen vil være både synkron og asynkron. Videre vil det i emnet være regelmessig undervisningsaktiviteter hver uke iht. oppsatt undervisningsplan. Studenten plikter å holde seg minst ukentlig oppdatert på canvas og epost.

Det vil i emnet anvendt varierte arbeidsformer i undervisningen, som seminar, forelesinger, øvinger, både individuelt og i grupper, og andre muntlige og skriftlige oppgaver. Det er en forutsetning at studentene deltar aktivt i undervisningen og at de arbeider med lærestoffet på egenhånd. Refleksjon over teori og praksis er sentralt i utviklingen av en profesjonell yrkeskompetanse som lærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forutsettes aktiv deltakelse gjennom alle undervisningsaktiviteter i emnet. Dette innebærer blant annet deltakelse i felles undervisning, nettbaserte aktiviteter og studiegrupper. Fraværsgrense for felles undervisning er inntil 20% («felles undervisning» vil bli spesifisert i undervisningsplan). Gjennom studietiden i emnet leverer hver student fire obligatoriske arbeidskrav som vil bli presentert ved studiestart. Arbeidskrav kan være både skriftlig, muntlig og praktisk. Arbeidskravene må være godkjent senest tre uker før eksamensperiodens begynnelse for at studenten skal kunne fremstilles til eksamen.

Vurderingsform

Mappevurdering med læringsmappe og vurderingsmappe.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Læringsmappe består av 4 arbeidskrav i emnet som kan være skriftlige, muntlige og/eller praktiske.

Vurderingsmappe skal være en videreutvikling av arbeidskravene i emnet og skal bestå av:

 • En akademisk tekst på 2500 ord +/-10%, og
 • En muntlig/praktisk presentasjon på 5-10 min. som leveres digitalt.

Dersom alle elementene ikke er levert til læringsmappen, blir mappevurderingen vurdert til «ikke levert»/«ikke møtt».
Ved ikke bestått vurderingsmappe, skal det leveres en omarbeidet vurderingsmappe til ny eksamen i påfølgende semester.

Retningslinjer for gjennomføring av eksamen vil bli presentert ved studiestart.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler