Hopp til innhald

HEL504 Fordypning i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og klinisk fagledelse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Tema i dette emnet er knyttet til helsesykepleiers faglige utfordringer og problemområder, kunnskaper og kunnskapsutvikling. Emnet representerer den avsluttende delen av studiet, og studentene skal i form av en individuell hjemmeeksamen fordype seg i et selvvalgt tema. Det legges også vekt på aktuelle tema knyttet til fagutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjeneste, herunder planlegging og evaluering av tiltak, prosjektarbeid og formidling av faglige tema.

 • Prosjektarbeid som arbeidsform
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak innen helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
 • Organisering og administrering av helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
 • Rollen som premissleverandør rettet mot administrativt og politisk apparat og bruk av media
 • Skriftlig og muntlig formidling
 • Videreutvikling av ferdigheter knyttet til kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid
 • har kunnskaper om prosjekt som arbeidsform
 • har kunnskaper om planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak 

Ferdigheter: Studenten...

 • kan administrere eget arbeid i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
 • kan utvikle tjenestene i tråd med samfunnsendringer, prioriteringer og forskning
 • kan delta aktivt i og påvirke kommunens helseplanlegging, dokumentere skriftlig og formidle kunnskap om helseforhold til beslutningstakere og andre
 • kan arbeide kunnskapsbasert
 • kan tolke og anvende forskningsresultater
 • kan gjennomføre et selvstendig arbeid gjennom systematisk tilnærming innenfor høgskolens rammer for oppgaveskriving

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan vurdere kritisk egen kompetanse og funksjon i samarbeid med andre
 • kan reflektere over, analysere og formidle fagkunnskap

Krav til forkunnskaper

HEL501, HEL502 og HEL503 må være bestått før studenten får fremstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Det blir veksling mellom forelesninger, gruppearbeid, veiledning individuelt og i gruppe, oppgaveseminar  og selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

1: Prosjektskisse

2: To av tre veiledningstimer

Godkjent arbeidskrav er gyldige i to semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Oppgave på maksimalt 5000 ord eller en fag/forskningsartikkel. Studenten kan leverer individuell oppgave eller to studenter kan skrive sammen. 

Vurderingsuttrykk: Skala fra A til F, der F svare til ikke bestått.

Ny eksamen: Studentene levere en bearbeidet besvarelse. Det blir gikk tilbud om en veiledningstime til ny eksamen. Det er bare mulig å levere en forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives en helt ny oppgave. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler