Hopp til innhald

MBA512 Barnehageforskning i vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk perspektiv

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 3. semester.

I emnet undersøkes barnehageforskning som kunnskapsfelt. Sentrale spørsmål er: Hva er forskningsbasert kunnskap om barnehagevirksomhet? Hvordan kan sådan kunnskap frembringes? Hvilke forskningsetiske problemstillinger er knyttet til barnehageforskning?

Emnet tar opp forskningstradisjoner og kunnskapsinteresser, sentrale teoretiske perspektiver, metodologiske tilnærminger og forskningsdesign, forskningsetiske problemstillinger samt kvalitet i barnehageforskning.

Studentene blir kjent med eksempler på nasjonal og internasjonal forskning som tar for seg barnehagen som organisasjon og struktur, barnehagen som relasjon og barnehagen i et endringsperspektiv. 

Emnet er tilgjengelig for internasjonale studenter med tilstrekkelige forutsetninger. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer
  • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske temaer og tradisjoner med relevans for barnehageforskning
  • har inngående kunnskap om relevante kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningslitteratur om barnehagen og skille mellom ulike forskningstradisjoner i barnehageforskning
  • kan analysere konsekvenser av valg av vitenskapsteori og metodologi for formulering og gjennomføring av forskningsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

  • kan artikulere og analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og kritisk vurdere etiske dilemmaer i barnehageforsking
  • kan identifisere og kommunisere om betydningen av nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid for den norske barnehagekonteksten
  • kan lese og skrive akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha fullført MBA511 og deltatt i eksamen i MBA513.

Dersom det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

I tillegg til forelesninger vil seminar være en dominerende arbeidsform, der studentene presenterer og diskuterer ulike tekster. 

Det gis veiledning i forbindelse med obligatoriske læringsaktiviteter.

Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid med pensumlitteratur i forkant.

Obligatorisk læringsaktivitet

  • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Studentdrevet seminar. Studenten skal innlede og drive et seminar. Seminaret skal ta for seg en vitenskapsteoretisk, forskningsetisk eller metodologisk problemstilling basert på en til to forskningsartikler.
  • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Metodologisk analyse. Studenten skal analysere en forskningsartikkel utfra relevant metodologisk litteratur i en akademisk utformet tekst.

Retningslinjer for obligatoriske læringsaktiviteter gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én (1)  ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent en obligatorisk læringsaktivitet.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 7 dager.

Omfang 3200-4000 ord.

Retningslinjer for hjemmeeksamen gis i begynnelsen av kurset.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler