Hopp til innhald

BAMM1002 Maritim økonomi og logistikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Del 1 av faget fokuserer på den økonomiske siden av maritim industri med en kombinasjon av historisk og geografisk tilnærming. I tillegg er det generell skipsmarkedsteori med fokus på nøkkeldrivere innen det maritime markedet. Faget har også teori om industriens klynger og konkurransen om best plassering mellom land.

Del 2 av faget er en introduksjon til grunnleggende logistikk hvor de fundamentale teorier fra logistikkvitenskap studeres.

- Analyser av de forskjellige shippingsegmentene

- Historisk utvikling innen de globale shippingtrender

- Internasjonal konkurranseevne og de maritime klyngene

- Global maritim økonomi herunder makro- og mikroøkonomi

- Grunnleggende maritim logistikk og distribusjonskjeder

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

- bred kunnskap om historisk utvikling og konkurranseevne innen de forskjellige maritime segmenter

- innsikt i hvordan den maritime globale økonomien fungerer, og innen mikro- og makroøkonomi

- kunnskap om grunnleggende maritim logistikkteori

- innsikt i oppbygging av maritime distribusjonskjeder

Ferdigheter

Studenten kan

- lese og tolke årsregnskap

- anvende grunnleggende bedriftsøkonomiske ord og uttrykk

- forstå de ulike finansieringsformene som brukes i maritime prosjekter, og kan beregne lønnsomheten ved ulike investeringer

- analysere hvordan den maritime økonomien fungerer i et globalt perspektiv

- forklare grunnleggende prinsipper innen maritim logistikk

- forklare oppsettet og funksjonene i de maritime distribusjonskjedene og hvilke faktorer som påvirker denne

- gi kvalifiserte forklaringer på trender og sykluser inne de forskjellige skipsmarkedene

Generell kompetanse

Studenten kan

- planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som omhandler problemstillinger i den maritime næringen, samt reflektere og presentere den økonomiske påvirkningen av maritim økonomi nasjonalt og internasjonalt

- tilegne seg oppdatert kunnskap innen maritim økonomi og logistikk samt kunne videreformidle dette til andre

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri.

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Mappeeksamen med 3 element. Alle 3 elementene må være bestått for å bestå i emnet, og alle 3 elementene vektes likt.

Karakterskala A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tillatte hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler