Hopp til innhald

BBLDPR101 Praksis 1. år deltid

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Praksis i første studieår på barnehagelærar deltid er 30 dagar. Det er ein obligatorisk del av utdanninga.

Studentene skal gjere seg kjend med innhaldet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet på nettsida for praksis i barnehagelærarutdanninga.

Hovudfokus: studenten si leiing av seg sjølv og barna.

Læringsutbytte

Studenten skal i løpet av første studieår få ei grunnleggjande forståing av pedagogisk leiing i barnehagen og tileigne seg kunnskap om barnehagen som lærande organisasjon. Gjennom observasjon og refleksjon skal studenten få innsyn i arbeidet som barnehagelærar. Studenten skal òg ta del i kvardagslivet i barnehagen og delta aktivt i barns leik og i samspels- og læringssituasjonar. Praksislærar skal i tillegg til å vere rettleiar, vere rollemodell. Studenten skal utvikle ulike sider ved barnehagelærarrolla, som å:

 • vise evne til leiing av seg sjølv i møte med praksisbarnehagen
 • planlegge og gjennomføre faglege aktivitetar med barnegruppa og kritisk vurdere eiga pedagogisk leiing og eigen praksis
 • ta i bruk observasjon som reiskap for refleksjon over seg sjølv, barns veremåte og deira omsorgs-, leike- og læringsbehov
 • legge til rette for variert leik og utvikle gode samspelsmønster saman med barn
 • vise evne til å reflektere over kva pedagogisk leiing i møte med barn og barnegrupper inneber

Studenten skal ha tilsaman 3 leiardagar (minimum) i praksis første studieår.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Hovuddelen av praksis er knytt til barnehage, men 5 dagar skal ha fokus på overgangen frå barnehage til skole og SFO.

I Bergen vil all praksis blir gjennomført i barnehagen, men i Sogndal og på Stord skal 5 praksisdagar vere på ein barneskule og/eller SFO.

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

30 dagar rettleidd og vurdert praksis med krav om 100% frammøte.

Karakterskala: bestått/Ikkje bestått.

Om praksis ikkje blir bestått kan studenten gjennomføre eit andre forsøk neste gong praksis går ordinært. Dette kan påverke studenten sin studieprogresjon. Studenten kan ikkje klage på karakteren i praksis.

 • Bergen: Alle 30 dagane er i barnehage, og studenten får skriftleg sluttvurdering når alle dagane er fullført. Ved ikkje bestått må alle 30 dagane takast på nytt.
 • Sogndal: vurderinga er delt i to delemne, med kvar si sluttvurdering:

  • 25 dagar i barnehage
  • 5 dagar i skule
  • Begge delane må vere bestått for å få bestått praksis 1. studieår. Ved ikkje bestått på ein av delane, kan den delen takast opp att åleine.

Hjelpemiddel ved eksamen

-

Meir om hjelpemiddel