Hopp til innhald

BULLA101 Barns utvikling, leik og læring

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Emnet BULL - barns utvikling, leik og læring - omfattar grunnleggande kunnskap om barn og barn si utvikling. Kunnskap i emnet er knytt til barnehagen sitt verdigrunnlag og skal fremje fagleg innsikt i omsorg, leik, læring og danning. I emnet får studentane innføring i å leie pedagogisk arbeid gjennom observasjon, planlegging og vurdering av lærings- og utviklingsprosessar for barn i ulik alder og med ulike føresetnadar. Sentralt er synet på barn og barndom i eit mangfaldig, inkluderande og berekraftig samfunn. Emnet legg vekt på kunnskap om leik, då leik er ein livs- og læringsform med eigenverdi som er avgjerande for barna si allsidige utvikling.

Emnet er organisert i undervisningstema som er knytt til teori og praksis, og som har som mål at studenten skal få innblikk i arbeidet til barnehagelærar og pedagogisk leiar. Det vert forventa at studenten er førebudd til undervisning og deltar i diskusjonar, gruppearbeid, framlegg og anna. Studenten skal ta ansvar for å skape eit inkluderande klassemiljø med vekt på omsorg, anerkjenning, refleksjon og utforsking, som ein del av profesjonsdanninga.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens formelle rammer, målsetjingar og verdigrunnlag
 • har kunnskap om barns medverknad, syn på barn og barndom
 • har kunnskap om teoriar og forsking om barns utvikling, leik, omsorg, læring og danning
 • har kunnskap om leik som fenomen og barnehagen som arena for utforsking, vennskap, samspel og kroppsleg utfalding
 • har kunnskap om didaktikk og observasjon
 • har kunnskap om ulike overgangar knytt til barnehagelivet
 • har kunnskap om pedagogisk leiing

Ferdigheiter

Studenten

 • kan observere og analysere observasjonar
 • kan skape, delta i og oppretthalde omsorgsfulle relasjonar og vise evne og vilje til innleving og anerkjenning av kvart enkelt barn
 • kan etablere og leie samspel med enkeltbarn og i barnegrupper og reflektere fagleg over eiga rolle
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk arbeid
 • kan vere deltakande og inspirerande i leik med barn i ulike miljø

Generell kompetanse

Studenten

 • skal kunne reflektere fagleg over praktiske og teoretiske problemstillingar knytt til barns utvikling, leik, læring, omsorg og danning
 • skal kunne ha ein anerkjennande veremåte i møte med barns særeigne behov og læring
 • skal kunne reflektere fagleg om barn sin integritet basert på forståing av barn sin rett til medverknad og syn på barn og barndom
 • skal kunne praktisere og grunngi eigen pedagogiske kompetanse

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, seminar og studentaktive læringsformer, både individuelt og i grupper.

Praksis: gjennomføres etter egne læringsutbytter som står oppført i studieplanen. Informasjonen om praksis ABLUPR101 ligger i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsiden for praksis i barnehagelærerutdanningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Dei obligatoriske læringsaktivitetane er knytta til læringsutbytta i emnet.

 • Godkjent deltaking i undervisning, minimum 80%, knytt til læringsutbytte: Reflektere fagleg over praktiske og teoretiske problemstillingar knytt til barns utvikling, leik, læring, omsorg og danning.
 • Ein individuell læringsaktivitet knytt til pedagogisk leiing og observasjon
 • Ein læringsaktivitet i grupper knytt til barns utvikling, leik og læring.

Obligatoriske læringsaktivitetar blir nærmare presisert ved semesterstart.

Dersom ei obligatorisk læringsaktivitet ikkje blir godkjent, får studenten éin (1) moglegheit til ny innlevering/gjennomføring innanfor ordinært studieforløp for emnet. Nytt forsøk må avviklast innan gitt frist før eksamen.

Vurderingsform

Heimeeksamen, 3 dagar.

Omfang totalt 2500 - 3000 ord.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillate

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BULL101 - Barns utvikling, leik og læring - Reduksjon: 20 studiepoeng
 • BULLD101 - Barns utvikling, leik og læring - Reduksjon: 20 studiepoeng