Hopp til innhald

DRA303 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2023/2024.

Emnet er et pedagogikk-emne i bachelorutdanningen Drama og anvendt teater. Hovedfokuset er på læringsarbeid som kan bidra til elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling. Pedagogisk teori brukes til å analysere, forstå og videreutvikle egen praksis.

 • Pedagogikk og didaktikk
 • Lærerrollen
 • Ulike perspektiver på læring
 • Profesjonalitet

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har

 • kunnskap om læring og motivasjon
 • kunnskap  om sentrale didaktiske prinsipper
 • kunnskap om observasjon som metode

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere læringsaktiviteter i skolen, med utgangspunkt i didaktisk teori og sentrale styringsdokumenter
 • reflektere over elevers læringsarbeid og det å skape et godt læringsmiljø, med utgangspunkt i ulike pedagogiske teorier

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere og reflektere over yrkesetiske utfordringer og dilemmaer som han/hun kan møte i sitt arbeid i skolen, på bakgrunn av sentrale rammefaktorer i skolen
 • faglig og kritisk reflektere over sin egen personlige og profesjonelle utvikling

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, veiledning, muntlige og skriftlige oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det vil være krav om frammøte knyttet til noen av de obligatoriske læringsaktivitetene.
 • Ett skriftlig og ett muntlig arbeidskrav.

Obligatoriske læringsaktiviteter vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Skriftlig individuell skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler