Hopp til innhald

DRA305 Elevens faglige og personlige utvikling og læring

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emne DRA305 er et pedagogikk-emne i bachelorutdanningen Drama og anvendt teater som ligger i høstsemesteret andre studieår. Hovedfokuset er på kontekstuelle forhold som kan ha innvirkning på elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling. Oppmerksomheten rettes mot arbeidet med å skape et godt læringsmiljø for alle, i skolen og i andre opplæringskontekster for barn og unge, som er preget av sosial, religiøst og kulturelt mangfold. Studenten skal utvikle et reflektert og kritisk perspektiv på den pedagogiske virksomheten og sin egen rolle i undervisnings - og læringskontekster. Dette emnet er det andre pedagogikk-emnet i utdanningen. 

Sentrale tema i emnet er:

 • Allmenn didaktikk
 • Elevens læring og utvikling 
 • Elevmangfold i læringsmiljøet
 • Tilpasset og inkluderende opplæring
 • Psykososialt miljø

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om barn og unges identitetsutvikling i pedagogisk sammenheng
 • har kunnskap om barn og unges rettigheter  
 • har kunnskap om elevmangfold og utvikling av inkluderende læringsmiljø 
 • har kunnskap om psykososialt læringsmiljø
 • har kunnskap om sentrale prinsipper for en inkluderende og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om barn og unge sine ulike bakgrunner og livssituasjoner, og ulike forutsetninger for læring og deltakelse i undervisning
 • har kunnskap om den norske skolens verdigrunnlag og prinsipper for opplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over barn og unges læring, utvikling og ulike forutsetninger og bakgrunner, med utgangspunkt i pedagogisk teori og styringsdokumenter
 • kan begrunne opplæring ut fra menneskerettigheter og barn sin rettigheter
 • kan drøfte og reflektere over hvordan læreren i undervisningen kan legge til rette for læringsprosesser som tar vare på mangfoldet i barne- og ungdomsgruppene, med utgangspunkt i allmenn didaktikk og pedagogisk teori
 • kan drøfte og reflektere over hvordan læreren kan ivareta elevmangfoldet (når det gjelder livssyn, kultur, språk, det sosiale m.m.) i samarbeid med elever og foresatte
 • kan lære om intervju som metode, med utgangspunkt i forskningsmetode

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole (og tilsvarende opplæringskontekster) preget av elevmangfold
 • kan reflektere over og drøfte tilpasset opplæring og inkludering i det komplekse klasserommet, og hvordan læreren kan være i dialog med elever og foreldre
 • kan på en kritisk måte reflektere over egen rolle i møtet med elevmangfoldet   

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DRA 303

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene skal bidra til å skape sammenheng mellom ulike kunnskapsformer som inngår i teori- og praksisdelene i utdanningen. Undervisningen vil inneholde forelesninger, workshops og seminarer, ulike former for gruppearbeid og individuelt arbeid, og muntlige og skriftlige oppgaver. Det blir lagt vekt på å fremme refleksjon over pedagogisk teori og praksis gjennom varierte og studentaktive læringsformer. 

Det er en forutsetning at studentene arbeider med litteraturen/lærestoffet i emnet på egenhånd. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er krav om deltakelse i obligatoriske læringsaktiviteter. Dette er studentaktive læringsformer der arbeid med lærestoffet og emnets tematikk foregår som samarbeid i grupper, og gjennom kunnskapsdeling i læringsfellesskapet. De obligatoriske læringsaktivitetene knyttes til læringsutbytte i emnet. Deltakelse i tre (av fem) slike definerte lærings-aktiviteter må være godkjent.
 • En skriftlig oppgave, med tilknytning til læringsutbytteformuleringene. Arbeidskravet vil være på 4000 ord, +/- 10%, APA-stil.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. Det gis en (1) ny mulighet i dette semesteret til å levere den skriftlige oppgaven dersom den første innleveringen ikke blir godkjent.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldige i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Muntlig individuell eksamen, knyttet til alle læringsutbytteformuleringene. Varighet 30 minutter, inkludert et forberedt fremlegg på 10 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler