Hopp til innhald

ENB802 Engelsk 1, emne 2 - Språk og kultur

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Engelsk 1 for 1. 7. trinn består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

Engelsk 1 emne 1 og Engelsk 1 emne 2.

Dette er emne 2 i studiet Engelsk 1, 1.-7. trinn som bygger på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning fastsatt 15. desember 2011 av Kunnskapsdepartementet, Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. oktober 2018 og LK20 for engelsk.

Det forutsettes at studentene bidrar til utprøving av faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i dette emnet, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/

Engelsk 1 for 1-7 gir en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet. Emnet omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd. Hva som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling, er sentrale temaer. Språkets kulturelle forankring er også en del av emnet. I tillegg legges det vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, også med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk, samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende områder med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring, samt innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kunnskap om språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer som fremmer språkutvikling, inkludert ulike internasjonale og nasjonale prøver og kartleggingsverktøy
 • har kjennskap til et vidt spekter av ulike læremidler og lærebøker som kan brukes i opplæringen på barnetrinnet samt læringspotensialet til ulike læringsarenaer, eksempelvis digitale media

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
 • kan gjøre bruk av kunnskap om språkets grammatisk struktur og lydsystemet i undervisning
 • kan analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur for barn og ungdom, inkludert å kunne legge til rette for arbeid med engelskspråklige tekster med den hensikt å utforske levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende områder, sett i relasjon til egen kultur, med vekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning og kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis og begynne vurderingene
 • kan ta hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn
 • kan legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid
 • kan fremme utvikling av lytting, skriving, lesing og tale og et gradvis større ordforråd for alle elever
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff

Generell kompetanse

Studenten

 • har høy kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over egen læring og praksis i engelskfaget med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan forstå engelske akademiske fagtekster og kan kritisk vurdere og anvende denne og uttrykke seg på akademisk engelsk på en egnet måte.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet omfatter en rekke teknikker for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av informasjonsteknologi. Det blir fokusert på videre utvikling av skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til skriftlig framstilling. Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen.

Studiet er samlingsbasert, men det kan gis aktiviteter også på nett. Canvas brukes som kommunikasjonssystem. Her legges det ut leksjoner, arbeidsoppgaver og obligatoriske læringsaktivitetar. I tillegg vil det være tre samlinger som går over to dager per semester ved Høgskulen på Vestlandet. Samlingene foregår på dagtid i ukedager.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og øvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått. Deler av pensumet i de enkelte emnene må derfor leses som selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ei oppgåve i språkemne 
 • Klasseromsretta didaktisk prosjekt i barne- og ungdomslitteratur  

Det vert gitt retningslinjer for kvar læringsaktivitet, og det vil bli informert om rettleiing og faglege krav. 

Det er eit krav at digitale verktøy vert nytta i tilknyting til minst ein av læringsaktivitetane.  

Dei obligatoriske læringsaktivitetane må være godkjent til fastsette fristar for å få gå opp til eksamen. Studentar som ikkje består dei obligatoriske læringsaktivitetane, kan få eitt nytt forsøk undervegs i studieåret, men maksimalt to forsøk per semester. 

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i tre påfølgjande semester. 

Vurderingsform

Del 1: Skuleeksamen (fokus på språk og didaktikk), 3 timar. Tel 50 % av endeleg karakter.

Del 2: Oppgåve (fokus på litteratur, kultur og didaktikk), 2000 ord. Tel 50 % av endeleg karakter.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Begge delane må vere bestått for å få karakter i emnet. Ved ikkje bestått på ein av delane, kan den delen som ikkje er bestått takast opp att åleine.  

Dersom oppgåva (del 2) ikkje er bestått, er det mogeleg å levere forbetra versjon i påfølgjande semester. Det er berre mogeleg å levere forbetra versjon med same problemstilling ein gong. Etter dette må det skrivast heilt ny oppgåve.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Skuleeksamen: Ingen hjelpemiddel.
 • Oppgåve: Alle hjelpemiddel er tillatt.

Mer om hjelpemidler