Hopp til innhald

ERGP1 Ergoterapeutisk yrkesutøvelse

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet består av praksisforberedelser, to korte eksterne praksiser og en hovedpraksis på syv uker. Hovedpraksisperioden innebærer at studentene er i veiledet praksis på en arena hvor ergoterapeuter jobber. Studentene skal lære mer om ergoterapi i en praktisk setting, hvor fokus er på å identifisere ergoterapifaglig yrkesutøvelse. I tillegg får studentene mulighet til å prøve ut ulike praktiske ferdigheter, som håndlag, undersøkelser, samhandling og kommunikasjon med brukere og samarbeidspartnere.

Gjennom praksisperioden vil studentene få erfaring med yrket, samt med helse- og sosialsektoren generelt og aktuelle rammebetingelser. Studenten veiledes av ergoterapeut gjennom hele praksisperioden. Videre skal studenten i samarbeid med praksisveileder reflektere over og diskutere erfaringer fra praksis, hvor studenten også skal vurdere eget arbeid. Student og praksisveileder har ukentlig veiledningstid.

I emnet skal studentene delta på ekstern praksis på Kvamskogen eller delta på eldreuke, og FunGames. Dette utgjør ca 1.5 uke av ekstern praksis, er fordelt på to ulike perioder i løpet av semesteret, og kommer i tillegg til syv ukers hovedpraksisperiode. Studenten vil gjennom emnet møte ulike brukergrupper på ulike arenaer.

Praksisforberedelser og praksisoppsummering inngår i dette emnet. I løpet av hovedpraksisperioden skal studentene utarbeide læringsmål og plan for praksis. Denne skal leveres praksislærer innen 1.5 uke etter oppstart av praksisperioden. Gjennomføring av minimum to relevante læringssituasjoner (LS), skal inngå som del av læringsmål og plan. Studenten skriver et refleksjonsnotat på 400 ord +/- 10% knyttet til en av de gjennomførte LS`ene. Gjennomføring av LS og refleksjonsnotatet kan være tema for veiledningstime.

Studenten skal i løpet av hovedpraksisperioden også gjennomføre en aktivitetsanalyse som er relevant for en bruker/pasient ved praksisstedet. Analysen og resultatene av analysen skal diskuteres med praksisveileder på veiledningstime, og inngår i vurderingsgrunnlaget.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap:

Studenten…

 • kan gjøre rede for trinnene i aktuelle ergoterapeutiske arbeidsprosesser, og kan forklare aktivitetsanalyse som en del av en arbeidsprosess
 • kan identifisere hvordan personers aktivitet, deltakelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene gjennom livsløpet
 • har kunnskap om ergonomi knyttet til forflytning ved hjelp av forflytningshjelpemiddel

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan identifisere ergoterapeutiske arbeidsprosessmodeller og verktøy, og delta i planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver i samarbeid med ergoterapeut
 • kan identifisere faglig kunnskap om tilpasning av aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller
 • *er oppmerksom på lovverk som er relevant for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
 • *kan identifisere og reflektere over ergoterapeutens profesjonsutøvelse
 • kan anvende faglig kunnskap om ergonomi ved forflytning og bruk av forflytningshjelpemidler

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan forklare viktigheten av brukermedvirkning
 • er oppmerksom på hvordan ergoterapeuten planlegger og tilrettelegger for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter
 • kan se betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid
 • er bevisst skillet mellom observasjon og tolkning av aktivitetsutførelse, og kan formidle dette til veileder

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ERG100, ERG110, ERG120, ERG130 og ERG140.

Undervisnings- og læringsformer

Før hovedpraksisen på 7 uker, gjennomføres praksisforberedelser på skolen, i form av forelesning, ferdighetstrening/simulering, gjennomgang av digitale ressurser i DigSam og gruppearbeid. Av annen praksis gjennomfører studentene en uke på Kvamskogen eller en uke knyttet til eldre. I tillegg deltar studentene på FunGames.

I 7 ukers praksisperioden har studenten en ergoterapeut (praksisveileder) som ukentlig veileder studenten. Læringsmål og plan følges opp av både praksislærer og praksisveileder. Tema som er relevante for studenten og praksisstedet kan tas opp i de enkelte veiledningstimene.

Praksislærer fra utdanningen gir tilbakemelding på og godkjenner læringsmål og plan for praksis. Praksisoppfølging, vanligvis i form av digital oppfølging, gjennomføres med praksislærer omtrent midtveis i praksisperioden.

I praksisperioden skal studentene følge lover, instrukser, interne regler og arbeidstid som gjelder ved den enkelte praksisplassen. Studentene har taushetsplikt på linje med annet personell ved arbeidsstedet. Ved studiets begynnelse undertegner hver student taushetsløfte for hele studietiden, inklusive praksisstudier. Utdanningen ønsker at studentene skal ha adgang til å delta i institusjonens/avdelingens møter og eventuell internundervisning som kan være av betydning for utbyttet av praksis. Dette er det opptil praksisplass å bestemme.

Studentene skal også ha tid til selvstudium tilsvarende en arbeidsdag pr uke. Avsatt tid til selvstudium skal tilpasses arbeidsrutiner på det enkelte praksissted, og er noe student og praksisveileder blir enige om. Det kan ikke spares opp studietid, for slik å forkorte praksisperioden. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke; 30 timer ved praksisplassen og 10 timer til selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan gå ut i praksis:

 • Forflytning: Studentene skal gjennomføre en forflytningsoppgave i henhold til gitt oppgavetekst. Studentene har to forsøk på læringsaktiviteten.
 • Hjerte-Lungeredning (HLR): Gjennomgått simuleringstrening

Studenten skal, som en del av praksisperioden, utarbeide og gjennomføre:

 • 90% tilstedeværelse
 • Læringsmål og plan for praksis
 • Minimum to læringssituasjoner (LS) med påfølgende refleksjonsnotat knyttet til en (1) av LS`ene
 • Aktivitetsanalyse som diskuteres med praksisveileder

De obligatoriske læringsaktivitetene er gyldig i fire semestre.

Nærmere utdyping av innholdet i praksisemnet finnes på Canvas eller på praksisnettsidene på HVL.no.

Vurderingsform

Det gjennomføres en vurderingssamtale mellom student og praksisveileder midtveis (midtveisvurdering) og en i slutten (sluttvurdering) av praksisperioden. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjemaene. Praksisveileder innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte i form av mål og plan for praksis er oppfylt. I vurderingen inngår også gjennomføring av læringssituasjoner og aktivitetsanalyse. Krav til 90 % tilstedeværelse i praksis må være oppfylt.

Fravær utover 10% medfører at hele eller deler av praksisperioden må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. I varselet skal praksisveileder angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis

Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemnet. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler