Hopp til innhald

FHSU310 Evalueringsbasert fysioterapi fokusert på spesialisthelsetjensten

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet er en fortsettelse og videreføring av tidligere fysioterapiemner. Emnet inneholder faglige tema som krever integrering av kunnskap utviklet i andre emner, samt nye tema som blant annet skal forberede studentene til å møte pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Overordnede tema er fysioterapeutiske vurderinger basert på undersøkelse, målsettings- og evalueringsprosesser. Kunnskapsområder som medisinsk teori og farmakologi, faser i sykdoms- og tilfriskningsforløp (fra akutt kritisk syke til habiliterings- og rehabiliteringsprosesser), modeller for pasientforløp, behandlingsarenaer, tverrfaglig samarbeid, håndtering av pasienter i ulike forløp og med ulike funksjonsutfordringer, tilpassing av tiltakskjeder ut ifra individ og kontekst vil bli vektlagt.

Livsløpsperspektivet vil bli vektlagt gjennom hele emnet. Etikk og kommunikasjon i møtet med mennesker i krise vil også være sentrale tema. Begrepene diagnose og medikalisering vil problematiseres. Kritisk forståelse for bruk av måle-/evalueringsredskap i fysioterapeutisk arbeid danner grunnlag for videre fordypning og bacheloroppgave i fysioterapi.

Temaområdene er eksemplifisert ved bruk av medisinske spesialistområder som nevrologi, ortopedi/kirurgi, indremedisin, og hjerte og lungerehabilitering eller fysioterapeutiske spesialområder som for eksempel psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har bred kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen
 • har bred kunnskap om sammenhengen mellom undersøkelsesfunn og kliniske diagnoser som grunnlag for tiltak
 • har bred kunnskap om fysioterapeutisk undersøkelse, tiltak og evaluering
 • kan reflektere over og tilpasse undersøkelser og tiltak i møte med pasienter i alle livsfaser for å forstå deres ressurser og begrensninger
 • har kunnskap om at omsorgssvikt vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske forhold har betydning for helse
 • har kunnskap om kirurgiske og medisinske intervensjoner ved tilstander som er relevant for fysioterapi
 • har kunnskap om hvordan patologiske prosesser og sykdomstilstander kan påvirke kommunikasjon
 • har kunnskap om modeller for pasientforløp og brukernes behov for koordinerte tjenester

Ferdigheter: Studenten…

 • kan bruke egen kropp og hender med tydelighet, presisjon, trygghet, varhet og respekt i undersøkelse og behandling
 • kan planlegge og gjennomføre en fysioterapeutiske undersøkelser og med bakgrunn i klinisk resonnering iverksette tiltak for ulike pasientgrupper
 • kan anvende relevante teoretiske perspektiver og kritisk tenkning i arbeid med faglige problemstillinger

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan reflektere over etiske problemstillinger
 • kan finne og kritisk vurdere forskningskunnskap
 • kan formidle faglige vurderinger gjennom ulike former for dokumentasjon

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpent for innvekslingsstudenter fra utdanningsinstitusjoner som har samarbeidsavtale gjennom VIA på bachelor i fysioterapi ved HVL.

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha gjort ferdig 1. og 2. studieår og ha generell kunnskap og ferdighet i undersøkelse og behandling av pasienter.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger som oppsummerer kunnskapsgrunnlaget innen spesielle emner.
 • Gruppearbeid og seminar der studentene presenterer og drøfter spesielle problemstillinger knyttet til gitte kasusbeskrivelser.
 • Pasientdemonstrasjoner med diskusjon og tilbakemelding knytter teori og praksis sammen.
 • Ferdighetstrening, herunder også simulering som lar studentene få praktisk øving i behandlingsteknikker som skal brukes i klinisk praksis i kommende emner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse i studentaktiv undervisning (ferdighetstrening, seminarer og gruppearbeid)
 • Interaktiv test knyttet til medisinsk teori. Testen tar 40-50 min og studentene har 3 forsøk. 70 % må være riktig for å få godkjent testen
 • Skriftlig arbeid i form av en plan for bevegelsessamarbeid. Denne skal inneholde aktivitetsplan for 1-2 ganger med innhold, hensikt, dosering, bruk av utstyr samt forslag til variasjon/progresjon

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semester.

Vurderingsform

Eksamen 2 dagers skriftlig hjemmeeksamen. Tema er medisinsk teori og det teoretiske grunnlaget for fysioterapeutiske vurderinger og tilpasninger knyttet til møtet med pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Vurderingsuttrykk: Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Antall ord på hjemmeeksamen: 2000 ord +/- 10 %

Ny eksamen: Gjennomføres etter samme mal som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler