Hopp til innhald

FHSU311 Klinisk praksis for innvekslingsstudenter i spesialisthelsetjenesten

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Praksisstudiet foregår i spesialisthelsetjenesten. Studenten skal delta i ordinær fysioterapeutisk virksomhet som gjennomføres på den aktuelle arbeidsplassen. Studenten skal under veiledning av fysioterapeut utøve gradvis mer selvstendig fysioterapeutisk virksomhet med pasient.

Emnet vektlegger integrasjon av teori og praksis for å utvikle fysioterapispesifikk kompetanse. Fokus er på å tilpasse den faglige aktiviteten til konteksten der virksomheten utøves.

Det settes søkelys på tidligere kliniske erfaringer og hvordan fysioterapeutiske prinsipp ble anvendt og kan anvendes og videreutvikles i nye situasjoner. Sentrale tema kan være:

• oppfølging av kliniske funn

• å forstå ulike funn fra undersøkelse i ulike sammenhenger hos ulike pasienter med ulik erfaring

• individualisering av tiltak/behandling

• pasientforløp og samvalg

• brukermedvirkning og samarbeid pasient, pårørende og andre helse- og sosial aktører

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…..

• har bred kunnskap om kroppens struktur, funksjon og utvikling som forutsetning for helse, aktivitet, deltakelse og mestring

• har bred kunnskap om faktorer som kan fremme og hemme bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll, og hvilken betydning dette har for funksjon og funksjonsendring hos aktuelle pasientgrupper

• har kunnskap om organisering av helsetjenesten og samarbeidende profesjoners kompetanse

• har kunnskap om kulturelt betingede oppfatninger av helse, sykdom og funksjonsnedsettelser i møte med pasienter i helsetjenesten

• har bred kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen, og betydningen av meningsfylt aktivitet og arbeidsdeltakelse har for helse

Ferdigheter: Studenten….

• kan analysere kroppsholdning, bevegelser og funksjon, i ulike utgangsstillinger og under ulike forutsetninger, og kan formidle avvik og funksjonsendring på en faglig forsvarlig måte med dagligspråk, respekt og empati

• kan anvende og reflektere over ulike kroppsuttrykk og perspektiv på kropp, helse og sykdom med respekt og empati i møtet med pasienten i spesialisthelsetjenesten

• kan anvende og tilpasse undersøkelser i møte med pasienter i alle livsfaser og kan analysere, tolke og forholde seg kritisk til funn, stille funksjonsdiagnoser som grunnlag for tiltak, og vurdere behov for å henvise videre

• kan undersøke og behandle pasienter med ulike funksjonsproblemer, smertetilstander og livsutfordringer

• kan anvende relevante fysioterapeutiske tilnærminger med tydelighet, presisjon, trygghet, varhet og respekt i undersøkelse og behandling

• kan anvende relevant kunnskap for å identifisere og følge opp mennesker som er utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep og henvise videre ved behov. Videre kan kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

• kan anvende relevant kunnskap for å ivareta barn og unge, samt andre sårbare grupper som har behov for behandling og/eller tjenester, og sikre deres medvirkning og rettigheter

• kan beherske livreddende førstehjelp

• kan planlegge, gjennomføre, evaluere og justere tiltak i samråd med pasient og pårørende der individets rett til autonomi, brukermedvirkning og samvalg ivaretas

• kan anvende kunnskap om etikk, sosiale og kulturelle forhold, fysioterapi som relasjonell prosess og ulike former for kommunikasjon for å skape gode relasjoner til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere

• kan anvende aktuell digital teknologi for å fremme kommunikasjon og samhandling samt relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse til å motivere brukere og pasienter i lærings-, mestrings- og endringsprosesser

• kan planlegge, delta i og lede samarbeid på tvers av fagmiljøer, profesjoner, sektorer, virksomheter og nivåer

Generell kompetanse: Studenten…

• kan anvende egen profesjonskompetanse i veiledning og tverrfaglig samhandling og utveksle faglige synspunkter med andre og delta i faglig samarbeid

• kan planlegge, gjennomføre og koordinere habiliterings-/rehabiliteringsprosesser og anvende kunnskap om modeller for pasientforløp og brukernes behov for koordinerte tjenester i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med pasienter, pårørende og andre aktører

• kan reflektere over hvordan kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt samarbeid for å utvikle et brukertilpasset tjenestetilbud

• kan anvende kunnskap om klinisk resonnering til å dokumentere, kvalitetssikre, evaluere og formidle fysioterapeutisk praksis tilpasset aktuelle målgrupper

• kan tilegne seg ny kunnskap, gjøre faglige vurderinger og prioriteringer, fatte beslutninger og handle i tråd med kunnskapsbasert praksis

• kan planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid selvstendig og ansvarlig

• kan bidra til utvikling av god praksis gjennom nysgjerrighet, engasjement og kreativitet, både selvstendig og i samarbeid med andre

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpent for innvekslingsstudenter fra utdanningsinstitusjoner som Bachelor i fysioterapi ved HVL har samarbeidsavtale med.

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha generell kunnskap og ferdighet i undersøkelse og behandling av pasienter.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet følger normalarbeidsdagen til fysioterapeuter på det aktuelle arbeidsstedet og dekker minimum 36t arbeidsuke. Arbeidstidsforskyving kan være aktuelt.

Praksisstudier som inkluderer;

• Veiledning

• Egenstudier

Klinikk under observasjon av praksisveileder og praksislærer

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til vurdering:

• Målsettingsdokument; levert i løpet av de to første ukene i praksis.

• Eksamensliknende klinikk. Denne kan gjennomføres enten med kontaktlærer tilstede eller med annen ekstra fysioterapeut tilstede.

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Det gjennomføres vurderingssamtale i praksisperioden. Student og praksisveileder deltar i samtalen. Praksislærer/kontaktlærer deltar ved mulighet og behov. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjemaet. Praksisveileder innstiller til bestått/ikke bestått. Praksislærer/kontaktlærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksisstudier.

For å bestå praksis må studenten nå læringsutbyttet, ha gjennomført klinikk, og oppfylle krav til minimum 90 % tilstedeværelse i praksis.

Ved mer enn 10 % fravær fra praksisstudiet kan ikke praksisperioden godkjennes.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.Ikke bestått praksis medfører at praksisperioden i sin helhet gjennomføres på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler