Hopp til innhald

HMA807 Sentral teori om migrasjonshelse

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Emnet omhandlar teori knytt til migrasjon og migrasjonsprosessen og effekt på helse og funksjon. Særleg sentralt er faktorar som påverkar migrasjon, ulike steg i migrasjonsprosessen og menneskerettar.

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

  • har avansert kunnskap om teoriar rundt migrasjonshelse
  • har kunnskap om menneskerettar og korleis detektere brot på desse

Ferdigheiter:
Studenten…

  • kan vurdere og dokumentere helsefunksjon og funksjonshemming som stammar frå migrasjonsprosessen
  • kan gjenkjenne brot på menneskerettar og iverksett tiltak etter behov.

Generell kompetanse:
Studenten…

  • kan reflektere kritisk over effekten migrasjon som bakgrunn har på helse

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet er eit heildigitalt emne som består av innspelte forelesingar, oppgåver og anna digitalt materiale. Studenten skal arbeide med ei oppgåve gjennom heile emnet for å synleggjere oppnåing av læringsutbyta. Det blir gitt rettleiing på dette arbeidet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Oppgåve
Skriftleg, individuell oppgåve på 1500 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikkje bestått

Ny eksamen
Ved ikkje bestått eksamen kan studenten levere ei bearbeida oppgåve.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle
Meir om hjelpemiddel

Meir om hjelpemiddel