Eldre cubansk kvinne ser inn i kamera. Grønn bakgrunn

Helse, migrasjon og aldring

Etter- og vidareutdanning

Korleis sikre at alle i samfunnet vårt får likeverdige helsetenester når befolkninga blir eldre og fleire menneske migrerer til Noreg? «Helse, migrasjon og aldring» er eit gratis vidareutdanningsprogram for deg som ynskjer meir kompetanse om korleis ein kan sikre gode helsetenester til eldre og migrantar

Programmet består av 10 samlingsbaserte kurs og 5 nettbaserte kurs. Dei samlingsbaserte kursa blir i første omgang tilbudt Kinn kommune, Gulen kommune, Voss herad og Ullensvang kommune.

Kursa kan takast som studiepoengskurs på masternivå eller som etterutdanningskurs (ingen utdanningskrav). HKDIR og HVL finansierer denne kurspakken fram til 2026, og kursa er derfor gratis for kommunar og deltakarar i denne perioden.

Kursoversikt

Digitale kurs 

Samlingsbaserte kurs i kommunar i Vestland fylke

Haust 2023

Vår 2024

Haust 2024

Det kjem også fleire kurs om kunstig intelligens og velferdsteknologi

Kvifor studere helse, migrasjon og aldring?

Talet på eldre i samfunnet aukar, og i framtida vil vi ha eit auka behov for helsetenester for eldre. Vi kan også rekne med at det globale migrasjonsmønsteret endrar seg og at fleire menneske vil migrere til Noreg i tida framover. Vi må sikre at alle i samfunnet vårt får likeverdige helsetenester, vi skal forstå komplekse og varierte behov, og ikkje minst skal vi bruke dei menneskelege ressursane vi har på ein god måte. Dette krev kompetanseendringar for mange som er tilknytt helse- og sosialtenestene.

Kvifor ta meir utdanning?

Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

 

Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs