Ansikter

Teoretiske prinsipp for sunn aldring | nettstudium

Etter- og vidareutdanning

«Sunn aldring» handlar om alt det som skal til for at eldre har det så godt som mogleg, i alle fasar av alderdommen. I dette kurset vil du lære dei teoretiske prinsippa for sunn aldring og bruke det til å forstå behova eldre har for helse, velvære og deltaking.

Nettstudium

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Studiepoengskurs:

  2,5 studiepoeng per emne, obligatoriske arbeidskrav og eksamen.

  Opptakskrav: Bachelorgrad.

  Søk studiepoengskurs her
  • Finn «Master/vidareutdanning i helse og sosialfag»
  • Velg alternativet 2766 Emner innen helse, migrasjon og aldring.

  Emnevalget gjør du i studentweb etter at du har fått studieplassen, normalt tre-fire uker før studiestart.

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere Teoretiske prinsipp for sunn aldring

  Kva for rolle spelar demografi, økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle forhold for aldersom og sunn aldring?  I dette kurset lærer du dei teoretise prinspippa for sunn aldring slik at du betre kan forstå behova dei eldre har når det kjem til helse, velvære og deltaking.

  Kva lærer du?

  Etter å ha gjennomført kurset vil du

  • Ha avansert kunnskap om kompleksiteten mellom ulike perspektiv på aldring.
  • Kunne summere og samanlikne noverande og framtidige behov for å fremme helse, velvære og deltaking for eldre vaksne med ulik grad av veikskap og i ulike samanhengar.
  • Kritisk reflektere rundt faktorar som fremmer/hindrar sunn aldring gjennom eit livsløp.
  • Kunne forstå aldring som eit komplekst, fleirdimensjonalt fenomen.
  • Kunne kritisk anvende og formidle kunnskap om verknaden av aldring på individ, familiar og lokalsamfunn.

  Les meir om kva du lærer i emneplanen

  Målgruppe

  Kursa er retta mot klinikarar, leiarar og administrativt tilsette innan helsevesenet eller i helserelaterte organisasjonar.

  Praktisk informasjon

  Digital undervisningsform

  Dette emnet er eit heildigitalt emne som består av innspelte forelesingar, oppgåver og anna digitalt materiale.

  Eksamensform

  Studentane skal arbeide med ei oppgåve gjennom heile emnet for å synleggjere læringsutbyta. Det blir gitt rettleiing på dette arbeidet.

  Dette kurset er del av ein kurspakke på 15 kurs innafor Helse, migrasjon og aldring. Kursa kan takast som studiepoengskurs på masternivå eller som etterutdanningskurs (ingen utdanningskrav).

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs