Hopp til innhald

KIP301 Kulturforståelse og interkulturell pedagogikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Som et bidrag til internasjonalisering i barnehagelærerutdanningen tilbyr Høgskolen på Vestlandet emnet Kulturforståelse og interkulturell pedagogikk. Dette er et tverrfaglig fordypningsemne tredje studieår. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på barnehageforskning innenfor fagene pedagogikk, drama og norsk.

Studiet omfatter tverrfaglige og forskningsbaserte perspektiver på kulturforståelse, kulturformidling og interkulturell pedagogikk. Innholdet er strukturert etter temaene:

 • Kulturforståelse
 • Kulturformidling
 • Interkulturell pedagogikk
 • Profesjonsidentitet

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om ulike syn på barn og barndom
 • har kunnskap om den sammensatte kulturpåvirkning barn møter i barnehage og skole
 • har kunnskap om muligheter og utfordringer som interkulturelle møter representerer
 • har kunnskap om variasjon i livsbetingelser og kulturelle ytringsformer
 • har kunnskap om profesjonstenkning og profesjonsutøving, og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen i et internasjonalt perspektiv.

Ferdigheter

Studenten

 • kan skape et godt og variert, interkulturelt miljø i barnehagen som ivaretar lek, læring, omsorg og danning
 • kan forstå og drøfte sammenhenger mellom samfunn, kultur, barneomsorg og danning
 • kan møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted, faglige og etiske vurderinger
 • kan formidle muntlig og skriftlig, samt anvende dramafaglige metoder i sin kulturformidling og som kommunikasjonsform

Generell kompetanse

Studenten

 • kan lede barn, kollegaer og foresatte i ulike sammenhenger
 • viser evne til å reflektere over egne verdier og holdninger gjennom studier av kulturvariasjoner
 • kan formidle en selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonens særstilling og utfordringer i dagens flerkulturelle samfunn
 • viser evne til å formidle og drøfte læringsutbyttene og se dem i sammenheng med egen danningsprosess

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet forutsetter studentaktive læringsformer gjennom deltakelse i dialogiske og forskningsbaserte undervisningsopplegg, skriftlige arbeider, drøfting og fremlegg i seminarer. Det forutsetter medvirkning i utøvende prosjekter og ulike former for fremføringer.

Emnet krever stor egeninnsats knyttet til pensumlitteraturen. Derfor anbefales det at lærestoffet diskuteres i kollokviegrupper som studentene selv organiserer.

I forbindelse med studiet vil det bli arrangert et obligatorisk studie- og praksisopphold i Minnesota. Studieoppholdet inneholder praksis i skoler/førskoler, hvor det også legges til rette for innsamling av datamateriale til kommende bacheloroppgave. Det vil arrangeres ukentlige workshops og seminarer sammen med studenter ved Bemidji State University. Studieoppholdet har en måneds varighet og deltakelse er en forutsetning for å kunne fullføre studiet.

Canvas er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer innenfor skolens elektroniske læringsplattform. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av biblioteket ved HVL.

PRAKSIS

Praksis blir gjennomført etter egne læringsutbytte som står oppført i studieplanen. Informasjon om praksis (BBLPR301) ligger i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsiden for praksis i barnehagelærerutdanningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

De obligatoriske læringsaktivitetene er knyttet til læringsutbyttene i emnet. Nærmere beskrivelse blir gitt ved semesterstart. 

De obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente før studenten kan fremstilles for eksamen. 

 • Godkjent obligatorisk deltakelse, minimum 80% forutsettes for å kunne gjennomføre de obligatoriske læringsutbyttene i emnet, oppnå ferdighetsmålene og de generelle kompetansemålene. 
 • Individuell, akademisk tekst der studenten skriftlig formidler og drøfter barnehageprofesjonens særstilling og utfordringer i dagens flerkulturelle samfunn. 
 • Muntlig gruppepresentasjon for lærere/lærerstudenter om interkulturelt, pedagogisk arbeid i norsk barnehage
 • Gruppevis scenisk fremføring for barn i skoler/førskoler i Bemidji knyttet til å anvende dramafaglige metoder i sin kulturformidling og som kommunikasjonsform. 
 • Workshop med muntlige refleksjoner fra studie- og praksisoppholdet i Bemidji. Workshopen danner utgangspunkt for en individuell skriftlig praksisrapport hvor studenten reflekterer over egne verdier og holdninger gjennom studier av kulturvariasjoner.

Dersom en læringsaktivitet ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp for emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamensperioden begynner. Godkjent læringsaktivitet er gyldig i 2 år etter godkjenning.

Vurderingsform

Deleksamen, med en praktisk gruppeoppgave og en individuell hjemmeeksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen. 

Gruppeoppgave utgjør 40% av endelig karakter, og individuell hjemmeeksamen utgjør 60% av endelig karakter. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Gruppeoppgave i Dramadelen

Praktisk gruppeeksamen i form av en teaterforestilling for barn. Til teaterforestillingen er det knyttet en muntlig samtale. Tid og sted for eksamen blir opplyst på læringsplattformen. Det skal skrives gruppekontrakt ved eksamensstart. Nærmere retningslinjer og vurderingskriterier blir gitt ved eksamensstart. Gruppen vil få én karakter. 

Individuell hjemmeeksamen i pedagogikkdelen, 5 dager

Studenten får mulighet til å velge mellom to ulike oppgaveformuleringer, og skal levere en akademisk skriftlig tekst. 

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. 

Utsatt/ny eksamen

Første utsatte/nye eksamen for gruppeoppgaven gjennomføres i gruppe eller individuelt for barn i barnehage så snart det er praktisk mulig. 

Første utsatte/ny eksamen i den individuelle hjemmeeksamen gjennomføres ved innlevering av ny individuell hjemmeeksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

 • Praktisk gruppeeksamen: Alle hjelpemidler er tillatt.
 • Hjemmeeksamen: Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler