Hopp til innhald

LSU301 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emneplanen bygger på Forskrift og Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og fagene samfunnsfag og pedagogikk. LSU er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning lagt til tredje studieår. Praksis er integrert i kunnskapsområdet.

Formålet med kunnskapsområdet er å gi studentene nødvendig kunnskap om ledelse og utvikling av barnehagen som bærekraftig og lærende organisasjon, samt samarbeid med barn, kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste. Kunnskapsområdet skal gi kjennskap til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid, og være forskningsbasert, praksisnært og profesjonsrettet.

Kunnskapsområdet vektlegger pedagogisk ledelse og hvordan lederhandlinger kan bidra til å fremme barns lek og styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena. Kunnskapsområdet tematiserer også utvikling av egen lederrolle. Det sentrale i kunnskapsområdet er ledelse av læringsprosesser, veiledning og bruk av ulike metoder og verktøy som egner seg for å planlegge, igangsette og lede utviklingsarbeid. Sentralt er også lover, styringsdokumenter og politiske prosesser som styrer og påvirker barnehagens samfunnsmandat. 

Kunnskapsområdet skal gi kompetanse i å reflektere over hvordan profesjonsetiske spørsmål, maktforhold og barnehagens organisatoriske forhold påvirker ledelsesprosesser. Kandidaten skal kunne vurdere hvorvidt veivalg, arbeidsmåter og tiltak bidrar til å nå barnehagens mål innenfor et mangfoldig barnehagemiljø.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagens virksomhet og mandat
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelse, organisasjonslæring og utviklingsarbeid for kvalitetsutvikling i barnehagen
 • har brei kunnskap om pedagogisk ledelse, profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • har brei kunnskap om hvordan egen ledelse påvirker samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte, kollegaer og eksterne instanser

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • kan lede, planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i barnehagen selvstendig og i samarbeid med andre.
 • kan motivere, veilede og fremme sin egen og personalets evne til improvisasjon og kritisk refleksjon over leke-, lærings- og danningsprosesser i barnehagen
 • kan samarbeide med barn, kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan anvende forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle
 • kan identifisere etiske dilemmaer, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan lede pedagogisk virksomhet og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som en bærekraftig og lærende organisasjon    
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid 

Krav til forkunnskaper

Bestått praksis fra de to første studieårene og alle emner fra 1. studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer, både individuelt og i grupper.

Alt knyttet til praksis er obligatorisk, og studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette kan for eksempel være undervisningsøkter med gruppediskusjoner, oppgaveskriving eller framlegg. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent. Faglærer kan bruke skjønn og vurdere behovet for kompensasjonsoppgaver.

PRAKSIS 3. STUDIEÅR

Praksis gjennomføres etter egne læringsutbytter som står oppført i studieplanen. Informasjonen om praksis (BBLPR301) ligger i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsiden for praksis i barnehagelærerutdanningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentaktive obligatoriske læringsaktiviteter

Obligatoriske læringsaktiviteter er knyttet til læringsutbyttene i emnet. Nærmere beskrivelser blir gitt ved semesterstart. 

 • Godkjent obligatorisk deltakelse, minimum 80%. Knyttet til: Evne og vilje til samarbeid, ledelse, veiledning og læring sammen med andre.
 • En individuell læringsaktivitet. Knyttet til: Profesjonsutøvelse, etikk og lederrolle.
 • En læringsaktivitet i gruppe. Knyttet til: Barnehagen som organisasjon, utviklingsarbeid, samarbeid, ledelse.

Begge læringsaktiviteter er gyldige i tre påfølgende semester etter avsluttet emne. De  blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Begge må være levert/ gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for å bli vurdert. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet ikke blir godkjent, får studenten én (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp for emnet. Nytt forsøk må avvikles innen 2 uker før eksamen i emnet.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BLU-LSU - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LSU1 - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid 1 - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • ABLU-LSU - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LSUA301 - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LSUD301 - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid - Reduksjon: 15 studiepoeng