Hopp til innhald

MAKP102 Søke etter og kritisk vurdere forskning

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Formålet med emnet er å gå i dybden på modellen for kunnskapsbasert praksis (KBP) og hvordan arbeide kunnskapsbasert. Emnet vil handle om de fire første trinnene i KBP: (1) refleksjon rundt egen praksis, (2) stille konkrete helsefaglige spørsmål, (3) søke etter forskningsbasert kunnskap i databaser og andre ressurser og (4) kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap med hensyn til metodisk kvalitet, relevans og anvendbarhet.

Følgende temaer omhandles:

 • modellen for KBP
 • hvordan arbeide kunnskapsbasert
 • ulike typer helsefaglige kjernespørsmål og forskningsdesign
 • kunnskapspyramiden og kilder til forskningsbasert kunnskap
 • valg av søkeord og teknikker for å utføre effektive søk
 • kritisk vurdering av forskningsartikler
 • akademisk skriving

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om bakgrunnen for og grunnleggende elementer ved KBP.
 • har inngående kunnskap om forskningsdesign egnet for å undersøke bestemte helsefaglige kjernespørsmål.
 • har inngående kunnskap om styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign.
 • har avansert kunnskap om ulike kilder til forskningsbasert kunnskap og om hvilke kilder som er relevante for bestemte helsefaglige kjernespørsmål.
 • har inngående kunnskap om kritisk vurdering.

Ferdigheter: Studenten...

 • kan formulere presise og relevante helsefaglige spørsmål.
 • kan identifisere egnete forskningsdesign for helsefaglige kjernespørsmål.
 • kan utvikle og gjennomføre et godt litteratursøk for å finne oppsummert forskning.
 • kan kritisk vurdere randomiserte kontrollerte studier og systematiske oversikter om effekt av tiltak.

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om spørsmålsformulering, litteratursøk og kritisk vurdering på praksisnære problemstillinger.
 • kan argumentere for styrker og svakheter ved en vitenskapelig artikkel.
 • kan diskutere forskningsresultatenes overførbarhet og relevans til praksis.
 • kan formidle fagstoff på en strukturert, klar og etterrettelig måte.

Krav til forkunnskaper

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på studieretningen så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet kombinerer digital undervisning med samlinger på campus Bergen. Den digitale undervisningen består av webinarer og læringsressurser i form av videoforelesinger, instruksjonsvideoer, interaktive elementer og selvtester. Det vil være to samlinger på campus henholdsvis i begynnelsen og midtveis i semesteret. På samlingene legges det opp til studentaktivt arbeid slik som seminarer med framlegg og diskusjon, gruppearbeid og øvingsoppgaver. Læringsplattformen Canvas blir brukt for digital undervisning og for kommunikasjon mellom lærere og studenter. Studentene oppfordres til å samarbeide også mellom samlingene.

Undervisningen er delt i tematiske bolker og studenten jobber ut fra ukeplaner med oppsatte studieaktiviteter. Det forventes studentaktivt arbeid med en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Samlinger i Bergen: Første samling handler om modellen for KBP og om hvordan arbeide kunnskapsbasert. Studenten får også en innføring i akademisk skriving. På andre samling skal studenten jobbe med kritisk vurdering av systematiske oversikter. Hver samling varer inntil en uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Deltakelse på to campus-samlinger.
 2. Innlevering av tre individuelle oppgaver (300-400 ord).
 3. Innlevering av gruppearbeid relatert til spørsmålsformulering og litteratursøk.

Læringsaktivitetene er gyldig i fire påfølgende semestre.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen

8 dagers hjemmeeksamen. Kritisk vurdering av systematisk oversikt.

Besvarelsen skal være på maksimalt 3000 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Ny eksamen

Foregår som ordinær eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler