Hopp til innhald

MGBEN204 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i faget Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Når engelsk går som fag 4, består Engelsk 1 av to delemner, hvert på 15 studiepoeng: MGBEN104 Engelsk språk med fagdidaktikk og MGBEN204 Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk. For studenter som tar Engelsk 1 som fag 4, er det mulig å ta Engelsk 2 i vårsemesteret ved å følge MGBEN301 Engelsk 2, emne 1 - Mangfold i språk, tekst og kultur og MGBEN401 Engelsk 2, emne 2 - Kommunikasjon i språk, litteratur og kultur.

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1-7 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med mastergrad. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1, emne 2, for 1.-7. trinn gir en innføring i engelsk litteratur, kultur og fagdidaktikk med spesiell vekt på begynneropplæring. Dette omfatter kunnskap om barnelitteratur og bruk av ulike tekster på barnetrinnet, samt analyse av skjønn- og faglitterære tekster. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt.

Emnet omfatter engelskundervisning for hele barnetrinnet. Dette inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres tidlige språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket og ulike læremidler som kan brukes i opplæringen på barnetrinnet, samt læringspotensialet til ulike læringsarenaer, inkludert digitale media
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende land med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring
 • har innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget
 • har kunnskap om differensiering og tilpasset opplæring
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 1-7

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere litteratur, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur for barn
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i noen engelsktalende land, sett i relasjon til egen kultur og med vekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis, herunder underveisvurdering, og begrunne vurderingene
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring
 • kan legge til rette for begynneropplæring i engelsk

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer når det gjelder etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan skrive akademisk på begynnernivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til akademisk skriving.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i arbeidet med faget. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen.

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i dette emnet, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • En læringsaktivitet i litteratur, kultur eller litteraturdidaktikk.
 • En læringsaktivitet knyttet til FoU-temaet akademisk lesing.

Obligatoriske læringsaktivitet må være bestått før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke består de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per læringsaktivitet per semester.

Ett av de obligatoriske læringsaktivitetene i emnet skal knyttes til profesjonsfaglig digital kompetanse: Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling. Det vil foreligge retningslinjer for læringsaktivitet ved semesterstart.

Vurderingsform

Skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler