Hopp til innhald

MPUV501B IKT i læring 1 - Digital teknologi i pedagogisk utviklingsarbeid

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Emnet skal gi avansert og inngåande kompetanse i å planleggje, gjennomføre og vurdere pedagogisk utviklingsarbeid der digital teknologi inngår som sentralt element. Emnet vektlegg ulike læringsteoriar og forskings- og teoriperspektiv som er relevant for pedagogisk bruk av IKT i opplæring. Det vert og lagt vekt på vurdering, implementering og utvikling av IKT baserte læringsressursar med utgangspunkt i ein fagleg kontekst.

I dette emnet skal ein sjå utvikling og det å ta i bruk digital teknologi i eit samfunnsmessig perspektiv. Viktig tema her er demokrati og medborgarskap, samt folkehelse og livsmeistring. I emnet skal studenten utvikle profesjonsfagleg digital kompetanse og profesjonsetisk refleksjon. Spørsmål relatert til leiing av utviklingsarbeid i ein læringskontekst står sentralt, samt inngåande vurdering av og refleksjon over pedagogisk bruk av IKT. Det vert lagt stor vekt på studentaktive læringsformer i studiet.

I emnet vil følgjande tema bli vektlagt:

 • Barn og unge i mediesamfunnet
 • Teknologi, digital kompetanse og dømmekraft
 • Ulike kunnskapssyn knytt til pedagogisk bruk av IKT
 • Undervisningsplanlegging
 • Kritisk refleksjon og vurdering av pedagogisk bruk av IKT
 • Elev- og lærarroller i mangfaldige læringsmiljø
 • Vurdering, bruk og utvikling av læringsressursar
 • Demokratisk deltaking og medborgarskap i læringskontekstar der digitale verktøy inngår
 • Folkehelse og livsmeistring i lys av digitalisering

Læringsutbytte

Ein student som har fullført emnet skal ha følgande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • Har inngåande kunnskap om relevante teoriar knytt til pedagogisk bruk av IKT
 • Har inngåande kunnskap om vurdering, bruk, undervisningsplanlegging og rettleiing i læringsmiljø der digitale læringsressursar står sentralt
 • Har avansert kunnskap om utvikling av digitale læringsressursar
 • Har avansert kunnskap om pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid der digitale verktøy inngår
 • Har inngående kunnskap om oppdatert og innovativ forsking på feltet

Ferdigheiter

Studenten

 • Kan bruke IKT på ein innovativ måte for å oppnå kompetansemål og sikre progresjon i læringsarbeid
 • Kan analysere og reflektere over læraren sin profesjonsfaglege digitale kompetanse
 • Kan kritisk analysere og reflektere over pedagogisk bruk av IKT
 • Kan analysere og ta i bruk læringsressursar i ein fagleg kontekst, med utgangspunkt i forskingsresultat og relevante læringsteoriar
 • Kan utvikle enkle læringsressursar

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan analysere sin eigen praksis og faglege innsikt med utgangspunkt i forskingsbasert kunnskap
 • Kan kritisk analysere problemstillingar knytt til samspelet mellom læring, fag og IKT
 • Kan rettleie elevar i utvikling av ferdigheiter og forståing i bruk av IKT som reiskap for læring
 • Kan arbeide med IKT-relatert kvalitetsutvikling
 • Kan analysere moglegheitar og utfordingar ved bruk av digitale læringsressursar
 • Kan analysere etiske problemstillingar knytt til pedagogisk bruk av IKT

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli lagt opp med samlingar, nettmøte, samt eige arbeid og rettleiing (individuelt og i gruppe) mellom samlingane.

Det er inntil to samlingar á 3 dagar per semester i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennomføre og levere oppgåver som førebuing til samlingane

 • Framlegging av arbeid på samlingar
 • Arbeid med digitale og praksisbaserte oppgåver (individuelt og i grupper) mellom samlingane
 • Innlegg munnleg og skriftleg på nettmøte, diskusjonar (i grupper og i plenum)

Læringsaktivitetane vurderast til godkjent/ikkje godkjent. Alle obligatoriske læringsaktivitet må være godkjende av faglærar før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom ein læringsaktivitet blir vurdert som ikkje godkjent, skal det gis skriftleg tilbakemelding om dette. Studentar som ikkje får godkjent ein eller fleire læringsaktivitet får tilbod om å rette opp feil og manglar (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærar. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldande semester og innan gitte fristar, men seinast tre veker før eksamensperioden byrjar

Vurderingsform

Mappevurdering.

Mappa består av:

 • Arbeid som viser studentens innsikt i skulens bruk av digitale verktøy med spesiell vekt på digital dømmekraft og klasseleiing. Vekting 50%.
 • Arbeid som viser studentens innsikt i planlegging og bruk av digitale verktøy i undervisning og læring. Vekting 50%.

Karakterskala: A - F, der F svarar til ikkje bestått.

Ved ikkje bestått mappe, skal det leverast ei omarbeida mappe til ny eksamen i påfølgjande semester.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Meir om hjelpemiddel