Hopp til innhald

MPUV503 Undervisning og ledelse i en digital utdanningskontekst

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet har som mål å utvikle studentene sine kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk av digitale verktøy som hjelpemiddel i undervisning og læringsstøtte, samt refleksjon rundt slike verktøy i en faglig sammenheng.

I emnet skal man tilegne seg kunnskap om tilrettelegging og bruk av digitale verktøy, spesielt rettet mot spesialpedagogikk, og profesjonsfaglig digital kompetanse, der man kan anvende ulike digitale hjelpemiddel didaktisk, og reflektere over bruk ut fra ulike livsløp og livsmestringsperspektiv. Tilpasning og utvikling av IKT som verktøy i digitale utdanningskontekster blir vektlagt.

Etiske problemstillinger knyttet til bruk av digitale hjelpemiddel i undervisning og læring er også tema i emnet. Individuelle læringsaktiviteter og veiledning vil bli rettet inn mot studieretninger i studiet. Emnet er obligatorisk for studieretningene:

 • Spesialpedagogikk
 • IKT i læring
 • Leiing og profesjonsutvikling i utdanningssektoren

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Har avansert og inngående kunnskap digital støtte i didaktisk praksis og ledelse
 • Har kunnskap om digital kommunikasjon i undervisning, læring og ledelse
 • Har kjennskap til digitale læringsdesign og e-læring
 • Har kjennskap til oppdatert og innovativ forskning om undervisning, og ledelse i en digital utdanningskontekst

Ferdigheter

Studenten

 • Kan analysere situasjoner, identifisere og prioritere relevante tiltak innen undervisning og læring i en digital utdanningskontekst
 • Kan legge til rette for didaktisk bruk av digitale verktøy
 • Kan reflektere over undervisning og ledelse i en digital opplæringskontekst og et livsmestringsperspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ledelse og undervisning i en digital kontekst
 • Kan kommunisere problemstillinger knyttet til undervisning og læring i en digital kontekst
 • Kan bruke kunnskaper om digital undervisning og læring til forebygging og nytenkning i egen praksis
 • Kan arbeide vitenskapelig med å identifisere, analysere og løse utfordringer knyttet til profesjonsfaglig digital kompetanse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er lagt opp med fysiske samlinger og nettmøter. Det er inntil tre samlinger á 2 dager per semester i emnet og/eller jevnlige nettmøter i løpet av semesteret.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal gjennomføre to obligatoriske læringsaktiviteter i emnet.

1. Skriftlig arbeid tilsvarende 1500-2000 ord.

2. Muntlig/praktisk oppgave.

Forarbeid til skriftlig oppgave og den munnlege oppgaven blir gjennomført på samlingene.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler