Hopp til innhald

PHA502 Kommunikasjon, samhandling, konfliktforståelse, og konfliktløsing

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I dette emnet fremheves det relasjonelle perspektiv. Samspill mellom mennesker er sentralt i forståelse av utvikling av psykiske lidelser og rusproblem så vel som bedringsprosesser. Teori, modeller for kommunikasjon og kunnskap om konflikter og løsning av konflikter blir belyst. Studentene fordyper seg skriftlig innenfor tema individuelt og gruppevis i henhold til en valgt problemstilling innenfor emnet.

 • Kommunikasjons- og samhandlingsteorier knyttet til psykiske lidelser og rusarbeid
 • Relasjonens betydning i forhold til mennesker med psykisk lidelse og rusproblem
 • Relasjon i tilknytning til makt/avmakt, konflikt, tvangs- og kontrolltiltak
 • Brukerperspektivet, autonomi, brukermedvirkning
 • Bedringsperspektiv / Recovery perspektiv
 • Konfliktforståelse
 • Krevende livserfaringers innvirkning på kommunikasjon og relasjon

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om kommunikasjons- og samhandlingsprosesser
 • har avansert kunnskap om relasjonens betydning for psykisk helse- og rusarbeid
 • har inngående kunnskap om brukerperspektiv og brukermedvirkning
 • har inngående kunnskap om hvordan krevende livserfaringer påvirker kommunikasjon og samhandling og bedringsprosesser
 • har inngående kunnskap om konfliktforståelse og konfliktløsning
 • har inngående kjennskap til prinsipper for akademisk kildebruk og siteringspraksis

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende relevante tilnærminger i kommunikasjon og samhandling med pasienter/klienter/brukere, pårørende og i samarbeid med andre profesjonelle kan analysere kommunikasjon og relasjonelle samspill

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan reflektere kritisk over egen kommunikasjon og samhandling
 • kan formidle betydningen av relasjonen og brukerperspektivet i psykisk helse- og rusarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Veiledning
 • Selvstudium

Gruppeoppgave med skriftlig notat, muntlig framlegg og diskusjon. Gruppene er tverrfaglig sammensatt for å bidra til økt kunnskap om egen og andres profesjon og øke forståelse for menneskers sammensatte behov og ulike etaters rolle og fremme evne til tverretatlig samarbeid til pasientens beste i fremtiden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen;

 1. Tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.
 2. Ferdighetstrening

Mer enn 20% fravær fra gruppearbeid og obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke kan fremstilles til eksamen i PHA502. Godkjente arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig oppgave i gruppe på 6000 ord +/-10%.

Alle i gruppen skal bidra til et felles produkt.. Oppstår det tvil om en eksamenskandidat har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt skal dette dokumenteres fra alle gruppemedlemmene og emneansvarlig. Høgskolen kan gjøre vedtak om at eksamenskandidaten skal regnes for ikke å ha møtt under eksamen. Studenten må da levere ny oppgave til ny eksamen.

Vurderingsuttrykk
Bestått / Ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen må gruppen levere ny oppgave til Ny eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler