Hopp til innhald

PHA505 Psykiske helseproblem, rusproblematikk og aktuelle intervensjoner i et relasjonelt perspektiv; i et holistisk perspektiv

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

 • Brukerinnflytelse
 • Bedringsprossesser
 • Kommunikasjon og samhandling i familier, grupper og nettverk
 • Relasjon som basis for omsorg, hjelp og behandling i utøvelsen av psykisk helse- og rusarbeid
 • Forståelse, vurdering og handlingsalternativer ut fra ulike perspektiver
 • Etiske dilemma knyttet til utøvelse av psykisk helse- og rusarbeid
 • Pårørende-/nettverksarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Rus og psykisk lidelse
 • Intervensjon i forhold til ulike problemområder / lidelser / psykososiale problem
 • Migrasjon og psykisk helse
 • Medikamentell behandling av psykiske lidelser

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

 • har avansert kunnskap om sammenhenger mellom krevende livserfaringer og ulike typer intervensjon som bidrar til vekst og utviklingsprosesser i et livsløpsperspektiv
 • har avansert kunnskap bedringsprosesser i lys av teori knyttet til resilience, recovery og salutogenese, såvel som betydningen av samfunnets sosial- og helsetjenester
 • har avansert kunnskap om bedringsprosesser relatert til ulike behandlingsmetoder/behandlingssyn
 • har inngående kunnskap om psykisk helse- og rusarbeid som et samspill mellom individ, familie, gruppe og samfunn

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan bidra til vekst og utviklingsprosesser i møte med pasient/klient/bruker og kunne utrede konsekvenser av alternative handlingsmåter og begrunne egne valg
 • kan analysere etiske dilemma knyttet til utøvelsen av psykisk helse- og rusarbeid
 • kan analysere og formidle relasjonens betydning for yrkesutøvelse i fagfeltet psykisk helse- og rusarbeid
 • kan bidra til økt brukerinnflytelse

Generell kompetanse:

Studenten..

 • har inngående kunnskap om hvordan en som profesjonell psykisk helse- og rusarbeider kan bidra til økt livskvalitet og livslengde blant mennesker med redusert psykisk helse og rusproblemer
 • kan analysere, begrunne og være bevisst sin egen teoretiske og faglige forankring og sin profesjonelle rolles muligheter og begrensninger

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Veiledning
 • Selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.
 2. Ferdighetstrening

Godkjente arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Skriftlig oppgave 6000 ord +/- 10 %.

Oppgaven skal ha et tema som er relevant for fagområdet. Studentene får en veiledningstime i gruppe der hver student presenterer sin problemstilling. Denne veiledningstimen er obligatorisk. Hver student kan også få inntil to individuelle veiledningstimer med lærer. En av disse er obligatorisk.

Oppgaven kan skrives av en / to studenter.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A - F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått oppgave må oppgaven bearbeides og leveres på nytt til ny vurdering. Studenter som har fått karakteren F og fremstiller seg til ny eksamen kan søke om 1 time veiledning. Studenter som melder seg opp til neste ordinære eksamen kan søke om inntil 2 timer veiledning.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler