Hopp til innhald

PHA506 Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse i praksis

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

 • Brukerinnflytelse
 • Bedringsprossesser
 • Kommunikasjon og samhandling i familier, grupper og nettverk
 • Relasjon som basis for omsorg, hjelp og behandling i utøvelsen av psykisk helse- og rusarbeid
 • Forståelse, vurdering og handlingsalternativer ut fra ulike perspektiver
 • Etiske dilemma knyttet til utøvelse av psykisk helse- og rusarbeid
 • Pårørende-/nettverksarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Rus og psykisk lidelse
 • Intervensjon i forhold til ulike problemområder / lidelser / psykososiale problem
 • Migrasjon og psykisk helse
 • Medikamentell behandling av psykiske lidelser

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap bedringsprosesser i møte med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og terapeutisk tilnærming basert på brukermedvirkning
 • kan anvende kunnskaper om kommunikasjon og samhandling knyttet til tvangs- og konfliktsituasjoner og analysere etiske dilemma knyttet til profesjonsutøvelsen
 • kan anvende relasjons-kompetanse i arbeid med individ, gruppe, familie og lokalsamfunn
 • kan delta i og stimulere til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • kan sette seg inn i hvordan psykisk lidelse kan oppleves og hvilke konsekvenser det kan medføre i menneskers dagligliv

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan anvende sin relasjonskompetanse på en etisk reflektert måte i møte med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk og deres pårørende
 • kan veilede og dele kunnskap i utøvelsen av psykisk helse- og rusarbeid i tråd med de profesjonelle retningslinjer som til enhver tid foreligger
 • kan reflektere over egen rolle og fagutøvelse basert på brukermedvirkning i samhandling med brukere/pasienter, pårørende og andre fagpersoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Individuelt skriftlig arbeid og refleksjonsnotat.
 • Prosessveiledning i grupper foregår ved høgskolen. Gruppens veileder er ansatte fagpersoner med veiledningskompetanse.
 • Praksisutøvelse under veiledning
 • Selvstudie / individuell fordypning

Prosessveiledningsgruppene fokuserer på egenutvikling i forhold til egen rolle og ansvar i faglig oppfølging av brukere/pasienter, egen kommunikasjonsform, følelsesmessige reaksjoner og ulike samarbeidsrelasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosessveiledning i gruppe

Vurderingsform

Praksis 9 uker

Praksis blir vurdert samlet etter en avsluttende vurdering av studentens prestasjon i praksisperioden.

Inkludert i vurderingsgrunnlaget er praksisrapporten fra praksisveileder samt følgende skriftlige krav:

 • læringsutbyttedokument for praksis
 • midt- og sluttevalueringsdokument, i samråd med praksisveileder

Studenten skal i tillegg delta i prosessveiledningsgruppe.

For å få bestått praksis, må studenten nå læringsutbyttet og oppfylle krav til 90% oppmøte i praksis. Krav til oppmøte kan ikke fravikes på grunn av sykdom, jf. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet

Vurderingsuttrykk
Bestått / Ikke bestått.

Fravær over 10% gir ikke bestått praksis.

Ny praksisperiode
Dersom en praksisperiode vurderes til ikke bestått, må hele praksisperioden tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. Studenten må gjennomføre ny praksisperiode neste gang denne arrangeres. Jamfør Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. Se også: Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet av 01.08.2019, kapittel 10 for mer utfyllende informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler