Hopp til innhald

PHD950 Avhandling

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til forskningsetiske normer, faglig nivå og metode innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem. En artikkelbasert avhandling skal inneholde minst tre artikler og en metatekst (kappe). Alle artiklene skal være publiserbare i publiseringskanaler med fagfellevurdering. Kappen i en artikkelbasert ph.d.-avhandling skal sammenfatte og sammenstille de problemstillinger, hovedresultater og konklusjoner som presenteres i de enkelte vitenskapelige artiklene, slik at avhandlingen framstår som en helhet. Det innebærer at kappen presenterer et metaperspektiv, som gir rom for å utdype og presisere innhold utover det som står i den enkelte artikkel. Kandidaten skal være eneforfatter av kappen. Arbeidet skal likevel skrives under veiledning.

Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført ph.d.-studium skal studenten ha oppnådd følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • er i kunnskapsfronten om ulike danningstradisjoner og tilhørende didaktiske teorier
 • har kunnskap om hvordan didaktiske praksiser skapes, opprettholdes og endres på ulike danningsarenaer
 • kjenner til relevante måter å vitenskapeliggjøre forskningsområdet på og kan vurdere begreper og forestillinger som beskriver sammenhenger mellom didaktiske praksiser og danning
 • vet hvordan bidra til utvikling av ny kunnskap og teori om danning og didaktikk, og hvordan utvikle metoder, dokumentasjonsformer og fortolkninger for didaktiske praksiser

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforme problemstillinger og planlegge relevant forskning for studier av danning og didaktiske praksiser
 • kan drive og gjennomføre forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan identifisere, problematisere og verbalisere ulike måter å forstå sammenhenger mellom didaktiske praksiser og danning
 • er i stand til å utfordre og utvikle kunnskap og teori om danning og didaktikk, og etablere metoder, dokumentasjonsformer og fortolkninger for didaktiske praksiser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre forskning med høy grad av etisk bevissthet og faglig integritet
 • kan utvikle og styre komplekse forskningsoppgaver og -prosjekter i tverrfaglige samarbeid
 • kan formidle forsknings- og kunstnerisk utviklingsarbeid i anerkjente og egnete nasjonale og internasjonale fora
 • kan delta i nasjonale og internasjonale nettverk og diskusjoner innenfor forskningsområdet danning og didaktiske praksiser
 • kan vurdere behovet for og ta initiativ til endring i samarbeid med ulike danningsarenaer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i avhandlingsdelen kan variere noe etter studentens valg av forskningsprosjekt, men vil normalt inkludere selvstendig arbeid, litteraturstudier etc. datainnsamling, deltagelse på interne og eksterne forelesninger og konferanser, praksisobservasjoner, analyser av annen vitenskapelig produksjon, deltagelse på ulike kurs (media, biblioteket som ressurs, bruk av audio-visuelle hjelpemidler og dokumentasjons- og formidlingsformer, kjennskap til tidsskrifter, etiske kasus og rollespill), konferansefremlegg, fellesarenaer med praksisfeltet og forskningsopphold ved utenlandsk institusjon.

Det legges opp til utstrakt seminarvirksomhet/workshops, hvor studentene får mulighet til å legge frem egne arbeider for diskusjon. Videre skal studentene delta på stipendiatforum jevnlig gjennom hele studiet der arbeid presenteres og diskuteres med andre stipendiater.

Veiledning

Under arbeidet med avhandlingen har studentene rett til inntil 180 timer veiledning. Disse veiledningstimene inkluderer forberedelser, samtaler med ph.d.-studenten og etterarbeid. Veiledningsplikter og rettigheter reguleres av § 4.1-3 i forskriften.

Hovedveileder vil normalt være fra høgskolen selv, og ha det formelle ansvaret i forhold som vedrører studentens utdanningsmessige forhold. Studentene kan søke om å få medveileder fra andre institusjoner i de tilfelle hvor behovet for spesifikk kompetanse vil være tilstede. Dersom hovedveileder er ekstern, skal medveileder være knyttet til HVL. Den interne veileder holder kontakten med studenter og vedkommendes progresjon og sørger for at ph.d-studenten blir trukket inn i forskningsmiljøet ved institusjonen.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Midtveisevaluering: Omtrent midtveis i studiet arrangeres en obligatorisk midtveisevaluering med hver enkelt student. Det oppnevnes et panel som består av veiledere, en ekstern forsker og fagansvarlig for ph.d.-studiet. Denne evalueringen innebærer en faglig vurdering der studenten presenterer og evaluerer fremdriften i eget studium og eget ph.d.-prosjekt. Denne evalueringen er også et forum hvor studenten kan ta opp forhold som har betydning for fremdriften i eget studium, og sammen med det oppnevnte panelet kan diskutere evt. behov for assistanse og hvordan slik assistanse kan gis.
 • Årlig fremdriftsrapportering. Hvert år legges det frem både fra ph.d-student og fra veileder en rapport om fremdrift i studiet. Manglende eller utilfredsstillende rapportering kan gi grunn for å avslutte avtalen før tilsettingsperioden utløper.

Vurderingsform

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

 • Godkjent vitenskapelig avhandling
 • Godkjent gjennomføring av opplæringsdelen
 • Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
 • Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Prosedyrer for innlevering, oppnevning av bedømmelseskomité, komiteens innstilling og behandling av avhandling, omarbeidelse for bedømmelse, prøveforelesning og disputas samt tildeling av ph.d.-grad beskrives på HVL sine nettsider og reguleres av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved HVL § 5.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler