Hopp til innhald

RADP5 Clinical practice - Advanced patient care

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt med ekstern praksis i 5 uker i spesialisthelsetjenesten på en bildediagnostisk stråleterapeutisk avdeling.

Fokus er på pasientomsorg ved bruk av høyteknologisk utstyr og kvalitetsforbedring.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap: Studenten…

 • har bred kunnskap om anatomi, fysiologi, molekylærbiologi og patologi i alle organsystemer og hvordan disse framstilles med bildediagnostiske modaliteter
 • kjenner til relevant lovgivning og forskrifter for legemiddelbruk, herunder retningslinjer for dokumentasjon og avvikshåndtering
 • har bred kunnskap innenfor fysikk, apparatlære, bildedannelse, opptaksteknikker og sikkerhet knyttet til konvensjonell røntgen, CT og MR
 • kjenner til fysikk, apparatlære, bildedannelse og opptaksteknikker knyttet til andre områder som stråleterapi, ultralyd, nukleærmedisin/PET, intervensjon og mammografi

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende faglig kunnskap om anatomi, fysiologi og patologi for å oppnå god diagnostisk bildekvalitet
 • kan vurdere pasientens kliniske tilstand og tilpasse bildediagnostiske undersøkelser til den enkelte pasient
 • kan beherske forberedelser og administrering av aktuelle legemidler
 • kan anvende faglig kunnskap innen fysikk og apparatlære til å vurdere berettigelsen av og optimalisere en bildediagnostisk undersøkelse
 • kan beherske pasientobservasjon og relevante prosedyrer for å gi individtilpasset omsorg til pasienter
 • kan vurdere risiko og identifisere forverring i pasientens tilstand, komplikasjoner ved legemiddelbruk og kan iverksette nødvendige akuttmedisinske tiltak inkludert hjertelungeredning
 • kan vurdere risiko for uønskede hendelser for pasienten, pårørende og ansatte og kjenne til metoder for å følge opp dette systematisk innenfor radiografisk praksis
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse

Generell kompetanse: Studenten….

 • kan planlegge og utføre kunnskapsbasert radiografi, samt systematisk vurdere kvalitet av arbeid som grunnlag for sikker diagnostikk og behandling
 • har innsikt i og kan bidra til kunnskapsutvikling innen fagområdet medisinsk avbildning og bildebehandling
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere bildediagnostiske prosedyrer ut fra henvisning, berettigelse og pasientens kliniske tilstand, selvstendig og i tverrfaglig samarbeid
 • kan formidle sentralt fagstoff og veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • kan formidle, veilede og gi råd om berettigelse og ivaretakelse av strålevern inkludert pasientens rett til samvalg
 • kan planlegge og gjennomføre relevante prosjekter, samt dokumentere og formidle faglig kunnskap

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter fra institusjoner som utdanningen har inngått avtaler med.

Bestått første og andre studieår og praksisemnene RADP1, RADP2, RADP3, og RADP4

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Ekstern praksis:

 • 5 dager pr. uke (to studiedager avtales med veileder)
 • I praksisstudiene veiledes studenten av radiograf på bildediagnostiske avdelinger, eller stråleterapeut på stråleterapi avdeling
 • Studenten har rett til jevnlig veiledning og tilbakemelding
 • Studenten følges opp av kontaktlærer

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Det gjennomføres en vurderingssamtale i midten og en i slutten av praksisperioden. Student, praksisveileder og kontaktlærer deltar i samtalen. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjema. Praksisveiledere innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått etter en avsluttende vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. For å bestå praksis må studenten nå læringsutbyttet for emnet og oppfylle krav til 90% tilstedeværelse.

Fravær utover 10% medfører at hele eller deler av praksisperioden må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis
Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRP302 - 6. kliniske praksis - radiologisk og stråleterapeutisk avdeling - Reduksjon: 7,5 studiepoeng