Hopp til innhald

SYKB300 Sjukepleie ved komplekse og samansette pasienttilstandar og sjukdomsbilete i kommunehelsetenesta

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Innhald i emnet omfattar sjukepleie til pasientar med komplekse og samansette pasienttilstandar og sjukdomsbilete i kommunehelsetenesta.  Emnet dannar eit teoretisk grunnlag for kunnskap og forståing om helseutfordringar og behandlingsforløp med fokus på sjukepleiaren sin helsefremmande, førebyggande, behandlande, rehabiliterande og lindrande funksjon.

Emne dekker i tillegg følgande tema:  

 • Når funksjonsnedsetting pregar liv og helse
 • Pasientforløp (behandlingsforløp)
 • Metodar for brukarmedverknad
 • Teknologi og helse
 • Rus og avhengighet
 • Omsorgssvikt, vald og overgrep  
 • Sosioøkonomiske problem
 • Gjeldande lovverk og relevante offentlege dokument
 • Tverrfagleg, tverrprofesjonelt og tverrsektoriell samhandling

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskap:

Studenten…

 • har brei kunnskap om aldringsprosessen og eldre sine særeigne behov
 • har brei kunnskap om sjukepleie ved komplekse og samansette pasienttilstandar og sjukdomsbilete
 • har kunnskap om rus- og avhengigheit
 • har kunnskap om metodar for brukarmedverknad på individ- og systemnivå
 • har kunnskap om kvalitet og pasienttryggleik innanfor helsetenesta
 • har kunnskap om risikofaktorar i helsetenesta og prinsipp og tiltak for å redusere pasientskader
 • har kunnskap om teknologi og digitale løysingar

Ferdigheiter:

Studenten…

 • Kan nytte fagleg kunnskap og relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid i teoretiske problemstillingar, og kan grunngje val i tråd med kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:

Studenten…

 • har innsikt i sosiale og helsemessige problem inkludert omsorgssvikt, vald, overgrep, rus og sosioøkonomiske problem, og kan identifisere og følge opp menneske med slike utfordringar, samt kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller vise vidare

Krav til forkunnskapar

SYK 100, SYK130, SYK120P, SYK140, SYK200, SYK220P, SYK230P

Tilrådde forkunnskapar

SYK110

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesingar
 • Arbeid i grupper
 • Multimodale ressursar
 • Formidling frå studentar
 • Ferdigheitstrening
 • Simulering
 • Rettleiing
 • Medstudentrespons
 • Oppgåveløysing
 • Sjølvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjent før kandidaten kan framstille seg til eksamen:

1: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: Teknologi, helse og brukarmedverknad.

2: Deltaking i studiegruppe med medstudentrespons og rettleiing. Tema: Vald, rus og avhengigheit.

Obligatoriske læringsaktivitetar er gyldige i fire semester. Ved fråvær frå obligatoriske læringsaktivitetar gjelder samme regler som for fråvær i praksis jfr forskrift om studium og eksamen ved HVL.

Vurderingsform

Individuell skriftleg heimeeksamen, 3 dagar. Lengde 3000 ord +/- 10%.

Tid og stad for innlevering av eksamen blir gitt på Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikkje bestått.

Ny eksamen gjennomføres med samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel