Hopp til innhald

VPD200 Vernepleiarens helsefaglige kompetanse

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger forståelse for hvordan mennesket påvirkes av sykdom, både fysisk, psykisk og sosialt, samt kunnskap om hvordan en kan forebygge/forhindre komplikasjoner. Undervisningen settes inn i en vernepleierfaglig kontekst. i tråd med kunnskapsbasert praksis. Emne omhandler kroppens funksjon, utvikling, anatomi, fysiologi og nevrologi, i et livsløpsperspektiv. Videre gir emnet innsikt i farmakologi (spesiell), medikamentregning og legemiddelhåndtering.

Sentrale tema i emnet er: anatomi, fysiologi, sykdomslære, farmakologi og legemiddelregning i et livsløpsperspektiv.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har bred kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner
 • har bred kunnskap om årsaker og forhold som påvirker kognisjon, somatikk og atferd generelt, kognitive funksjonsnedsettelser og utviklingshemming spesielt
 • kan oppdatere sin kunnskap om habilitering og rehabilitering med mål om å oppnå best mulig funksjons og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse
 • kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering
 • har kunnskap om sykdomsforebygging og helsefremming på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • har kunnskap om menneskets fysiologi, anatomi, grunnleggende behov og utvikling i et livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om symptomer og behandling av de vanligste somatiske sykdommene innen fagområdet
 • har kunnskap om farmakologi og legemidlers virkning og bivirkning
 • har kunnskap om miljøterapeutisk arbeid i et helseperspektiv

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging gjennom et livsløpsperspektiv
 • kan anvende faglig kunnskap for å kunne kartlegge og identifisere sykdomstegn og sykdomsfremkallende faktorer, samt vurdere, begrunne og dokumentere behovet for helsehjelp

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan planlegge og gjennomføre legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter
 • kan planlegge og dokumentere forsvarlig helsehjelp

Krav til forkunnskaper

Bestått VPD100, VPD110 og VPD120.

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer som bruk av digitale læringsverktøy og gruppearbeid. Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Test i legemiddelregning. Krav om 100% rett
 2. Minimum 80 % tilstedeværelse på hver av samlingene

Det arrangerast legemiddelsregningstest 3 gonger. Studentane må difor gjennomføre testen i løpet av desse tre forsøka. Det blir ikkje satt opp fleire forsøk, sjølv om enkelte student er sjuk eller er borte frå eit/fleire forsøk. Det er ikkje mogleg å søke om eit fjerde forsøk, dette er fordi det er definert som ein obligatorisk læringsaktivitet.

Læringsaktiviteten er gyldig i 3 semestre.

Vurderingsform

6 timers skriftlig skoleeksamen som innbefatter anatomi/fysiologi, sykdomslære/nevrologi og farmakologi. Alle deler må vere bestått.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPD5-107 - Menneske, funksjon og utvikling - Reduksjon: 10 studiepoeng