Vernepleierstudenter, campus Sogndal.

Vernepleie | deltid

Bachelor

En vernepleier jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre.

Hvorfor studere vernepleie?

Vernepleieutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Som vernepleier må du ha høy etisk bevissthet, kunne kommunisere og samarbeide godt, og kunne tenke både kritisk og innovativt.

Du kan studere vernepleie deltid ved campus Sogndal og campus Haugesund. 

Vernepleieutdanningen skal sikre at du får kompetanse og holdninger som gir likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet. Som vernepleier får du særlig kompetanse innen:

  • miljøterapeutisk arbeid
  • habilitering og rehabilitering
  • helsefremming og helsehjelp

Du kan også studere vernepleie på heltid ved campus Sogndal og campus Bergen.

Praksis

I studiet er praksis en viktig læringsarena. Hvert studieår inneholder 13 ukers brukerrettet praksis. Hver praksisperiode inkluderer praksisforberedelser og oppsummering i etterkant av praksis. Praksisstudiene skal bidra til at du øker forståelsen for sammenhengen mellom forsking, teori og kunnskap.

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Terke Debesay

Terke ønsker å gjøre en forskjell for mennesker som har utfordringer. Derfor valgte han å studere vernepleie. 

Møt Terke

Hvordan er undervisningen?

Det er to til fire obligatoriske samlinger på campus per semester på inntil fire dager. Det er krav om 80 % nærver per samling. Antall dager på samlingene varierer avhengig av faglig innhold og hvor mye ferdighetstrening det er i de ulike emnene. Videre er det ukentlig digital undervisning, veiledning og møter.

Undervisningen på campus blir lagt opp som ferdighetstrening, øvelser og ellers studentaktive læringsformer. På SimArena får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelsene både på realistiske prosedyrer og scenario. På denne måten blir du godt forberedt til praksis.

Det er forventet at du jobber med tilgjengelige digitale læringsressurser og oppgaver mellom samlingene. Det faglige innholdet og emnene er like i hel- og deltidsutdanningene, men deltidsutdanningen tar dette på fire år (75 % studie pr. år).

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

I studiet er det lagt til rette for internasjonalisering gjennom tilbud om mobilitet, praksis i utlandet, utveksling, valgfrie moduler, samt moduler med internasjonalisering hjemme.

Hvor kan du reise?

Videre studier etter fullført utdanning

Fullført bachelor i vernepleie gir deg mange muligheter. Du kan gå ut i jobb eller studere videre. 

Relevante masterutdanninger

Med bachelor i vernepleie kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Utdanningen kvalifiserer også for masterutdanninger ved andre høgskoler og universitet.

Andre utdanninger du kanskje vil like