Hopp til innhald

VPL390 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i en faglig relevant problemstilling innen vernepleie.

Studenten skal belyse problemstillingen på en systematisk og analytisk måte gjennom en selvstendig drøfting av litteratur og empiri. Oppgaven skal vise faglighet og evne til refleksjon over både tema og egen prosess.

Arbeidet med bacheloroppgaven skal gjennom refleksjon bidra til å utvikle en kritisk og etisk holdning til faget.

Oppgaven er skriftlig og kan være et individuelt arbeid, eller et samarbeidsprosjekt med inntil to studenter.

Bacheloroppgaven skal skrives i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåva ved fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS).

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap: Studenten

 • har bred kunnskap om spesifikt fagområdet som er valgt
 • har kunnskap om valg av metode og bearbeiding av empiri
 • har kunnskap om retningslinjer for forskningsetikk
 • har kunnskap om forskningsmetode, prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet

Ferdigheter: Studenten

 • kan utforme og begrunne en problemstilling som er relevant for fagområdet og mulig å besvare innenfor oppgavens ramme
 • kan gjennomføre relevant litteratursøk
 • kan kritisk vurdere kvaliteten på de inkluderte kunnskapskildene og vurdere deres relevans for problemstillingen
 • kan presentere fagstoff på en selvstendig, logisk, kritisk og systematisk måte i tråd med APA stilen, siste versjon
 • kan argumentere gjennom faglige og logiske resonnement

Generell kompetanse: Studenten

 • kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger
 • kan argumentere for styrker og svakheter ved egen oppgave

Krav til forkunnskaper

Bestått emner 1. og 2. studieår. Eksamensrett i VPL300 og VPL 310

Undervisnings- og læringsformer

I emnet vektlegges studentaktive læringsformer og temaforelesninger. Aktuelle tema er forskningsmetode, kritisk refleksjon og akademisk skriving.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 1. Tilstedeværelse 80% i undervisning med studentaktive læringsformer.
 2. Deltakelse på to veiledninger der en er organisert som bachelorseminar.
 3. Prosjektplan i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåva ved fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS).

Læringsaktivitetene er gyldig i to påfølgende semestre. 

Vurderingsform

Bacheloroppgaven er hovedsakelig et individuelt prosjekt og skal maksimalt være på 8.000 ord. Antall ord er eksklusivt sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller, fotnoter og vedlegg.

Bacheloroppgaven skal synliggjøre i hvilken grad studenten oppnår læringsutbyttene for emnet ved å jobbe analytisk og systematisk med en faglig problemstilling.

Vurderingsuttrykk: Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen: Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke anledning til å forbedre karakter ved å bearbeide en bestått bacheloroppgave. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver ny oppgave med ny problemstilling.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BSV5-300 - Bacheloroppgåve - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • BVP331 - Bacheloroppgåve - Reduksjon: 15 studiepoeng