Hopp til innhald

BSDAUT230 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Forskning, fagutvikling og fordypning nasjonalt / internasjonalt, prosjektplan og bacheloroppgave i 2. studieår, er et prosjekt / oppgave som gjennomføres individuelt eller i gruppe. Emnet viderefører innholdet i tidligere emner. Området akademisk skriving videreføres fra de tidligere modulene. Det forventes at studenten arbeider jevnt med oppgaven gjennom hele studiet.

Bacheloroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåve ved FHS. En veiledningsavtale skal inngås i starten av arbeidet med bacheloroppgaven. Avtalen skal signeres av student og veileder.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Kandidaten...

 • kan gjør rede for ulike måter å forstå sykepleie på, noe som påvirkes av kunnskapssyn og rådende politiske oppfatninger i samfunnet, i helsevesenet og i akademia.
 • har kunnskap om kritisk tenkning i forskning og akademisk virksomhet i sykepleie

Ferdigheter: Kandidaten...

 • kan utføre systematisk litteratursøk knyttet til en valgt problemstilling eller situasjon
 • kan velge oppgavens litteraturgrunnlag på bakgrunn av en kritisk vurdering av identifisert litteratur
 • kan utvise god kildebruk
 • kan strukturere argumenter og evidens innenfor rammen av en vitenskapelig sjanger
 • kan reflektere over sin sykepleiefaglige adferd og holdninger i møte med pasienter, deres pårørende og sine kolleger.
 • kan anvende forskningsresultater og øvrig akademisk litteratur i skriftlig framstilling
 • kan anvende relevant litteratur til sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan planlegge, gjennomfører og rapporterer fra et systematisk arbeid med en praksisnær sykepleiefaglig relevant problemstilling
 • kan redegjøre for prosjektets metode og resultat
 • kan drøfte resultatene opp mot en sykepleiefaglig relevant problemstilling og gir kritikk av metoden og kildene

Generell kompetanse: Kandidaten...

 • kan anvende sine kunnskaper om vitenskapsteori og forskningsmetoder i et selvvalgt prosjekt
 • har en kritisk holdning til forskning og annen aktuell fagkunnskap i sykepleie
 • kan utøve sykepleie i praksis som er fundert på bevisstheten om sykepleie som fag, profesjon og vitenskap
 • kan formulere seg klart og presist skriftlig
 • kan reflektere kritisk over eget faglig arbeid

 

 • kan framstille sykepleiens funksjon og oppgaver i samfunnet både skriftlig og muntlig

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesinger
 • Arbeid i grupper
 • Multimodale ressurser
 • Formidling fra studenter
 • Veiledning
 • Medstudentrespons
 • Oppgaveløsing
 • Selvstudium

Studenten har ansvar for egen læringsprosess og det er studentens ansvar å søke veiledning. Studentene starter med å utarbeide prosjektskisse og deretter prosjektplan. Prosjektplanen må godkjennes av veileder.

Prosjektplanen skal utgjøre 1500 ord (eksklusiv referanser), være tydelig formulert og inneholde følgende:

 • Tittel på bacheloroppgaven
 • Bakgrunn som inneholder teoretisk perspektiv
 • Problemstilling
 • Metode
 • Fremdriftsplan/tidsplan
 • Referanseliste

Det tilrettelegges for 4 timer veiledning per oppgave To av timene er obligatoriske (1t på prosjektplan og 1 t til selve oppgaven, Veileder hjelper til med avgrensing av problemstilling, metodevalg og faglig veiledning under utviklingen av oppgaven. Tilbakemelding gitt i seminar regnes også som veiledning.

Veileder hjelper til med avgrensing av problemstilling, metodevalg og faglig veiledning under utviklingen av oppgaven.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Tilstedeværelse 80% i obligatorisk studentaktiviserende- og erfaringsbasert undervisning
 2. To timer veiledning på bacheloroppgaven
 3. Prosjektskisse med søkestrategi  
 4. Prosjektplan med et omfang på1500 ord

Vurderingsform

Oppgave ​Bacheloroppgaven er hovedsakelig et individuelt prosjekt og skal maksimalt være på 8.000 ord. Antall ord er eksklusivt sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller, fotnoter og vedlegg.

Bacheloroppgaven skal synliggjøre i hvilken grad studenten oppnår læringsutbytte for emnet, og i hvilken grad studenten anvender vitenskapelig metode og kan jobbe systematisk med en faglig problemstilling.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke anledning til å forbedre karakter ved å bearbeide en bestått bacheloroppgave. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver ny oppgave med ny problemstilling.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler