Hopp til innhald

EM6-3000 Anvendt finans for eiendomsmarkedet

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette kurset omhandler 3 delemner:

 • Analyse av ulike makroøkonomiske faktorer som påvirker boligmarkedet og den gjensidige påvirkningen mellom endring i boligpriser og konjunkturutvikling
 • Verdsettelse av boliger og næringseiendom
 • Beregning av kontantstrømmer og internrente knyttet til forskjellige lånetyper

Boligmarkedet er et av de største, og viktigste, markedene i et lands økonomi. I dette kurset vil du lfå en innføring i hvilke makroøkonomiske faktorer (som f.eks. arbeidsledighet og rentepolitikk) som påvirker antall omsatte boliger og prisutviklingen på disse. Hvorfor har boligprisene i Norge økt nesten sammenhengende de siste 30 årene og hvorfor kan boligprisene svinge mye i perioder? Dette er eksempler på problemstillinger som blir behandlet i dette kurset. Med ujevne mellomrom tar boligprisene "heilt av", og vi får en boligboble. Når denne sprekker sender det ofte landet ut i en dyp nedgangskonjunktur med stort fall i verdiskapning og sysselsetting som resultat. Du vil i dette kurset få en innføring i hvorfor slike boligbobler oppstår, hvilke virkninger de har for resten av økonomien og hvilke virkemidler myndighetene har til disposisjon for å forebygge bobler og dempe virkningene av dem.

De fleste skal en eller flere ganger i livet investere i en bolig, og noen av dere skal også kjøpe en næringseiendom. For eiendomsmeglere er verdsettelse av eiendommer en del av yrket. I dette kurset vil du lære å verdsette en næringseiendom ved å bruke kontantstrømsmetoden og ulike metoder for å verdsette en boligeiendom, som f.eks. sammenligningsmetoden.

Kjøp av bolig, fritidseiendom, næringsbygg og andre store investeringer blir ofte delvis finansiert med lån. Kurset inneholder derfor en innføring i beregning av terminbeløp og internrente for fastrentelån og ulike lånetyper med periodevis renteregulering med henholdsvis rentetak og tak på terminbeløpet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • forstå hvilke makroøkonomiske størrelser som påvirker omsetningen og prisen på både boliger og næringseiendommer
 • Forstå den historiske utviklingen i boligprisene
 • Kjenne til ulike verdsettelsesmetoder for boligeiendommer
 • Kjenne til hvordan avkastningskravet på en næringseiendom blir fastlagt og hvordan en næringseiendom verdsettes.

Ferdigheter:

 • Kunne analysere hvordan endringer i makroøkonomiske størrelser som bl.a. renter, arbeidsledighet, sysselsetting, inflasjon og forventninger påvirker omsetningen av boliger og boligprisene
 • Kunne gjøre rede for hvilke faktorer som skaper en boligboble og hvilke faktorer som ligger bak et boligkrakk.
 • Kunne gjøre rede for hvilke virkemidler myndighetene har til disposisjon for å dempe prissvingningene på boligmarkedet
 • kunne beregne avkastningen på en næringseiendom
 • kunne gjøre rede for, og bruke, ulike metoder for å verdsette en bolig
 • kunne finne internrenten på fastrentelån og på lån med periodisk renteregulering

Generell kompetanse:

 • kunne følge med på, og forstå, utviklingen på eiendomsmarkedet
 • har innsikt i hvordan boligprisene blir påvirket av endringer i bl.a. rentenivå og arbeidsledighet
 • får et bedre grunnlag til å vurdere når vi er inne i en boligboble.
 • Kan gjøre verdivurderinger av boliger og næringseiendommer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØA118 (Makroøkonomi), BØA204 Investering og Finansiering og BØA111 Matematikk for økonomer, eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med oppgaveløsning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil to skriftlige arbeidskrav som skal løses individuelt eller i grupper.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Bokstavkarakter. Skala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • EM6-2005 - Anvendt finans for eigedomsmarknaden - Reduksjon: 7,5 studiepoeng