Hopp til innhald

FLE201 Essay Rådgiver digital økonomi og ledelse

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Essay for programmet Rådgiver i digital økonomi og ledelse skal bidra til en kunnskapsmessig oppsummering av årsenheten.

Kandidaten velger tema fra ett av emnene i programmet eller tema som kombinerer kunnskap fra emnene.

Kandidaten kan velge om essayet skal være rent teoretisk som oppsummering av forskning eller kombinere teori og empiriske data.

Studenten velger tema og problemstilling i dialog med emneansvarlig.

Læringsutbytte

Etter gjennomført essay vil studenten:

  • Ha kunnskaper og ferdigheter om forskningsdesign og gjennomføring av et faglig analysearbeid i samarbeid med andre
  • Kunne vurdere forskjellige kilder, benytte disse og referere etter anerkjente standarder
  • Kunne kritisk reflektere over funn i analysene
  • Kunne dokumentere og rapportere i henhold til anerkjente standarder
  • Kunne kommunisere og presentere et faglig arbeid til andre

Tema for essay skal godkjennes av emneansvarlig.

Krav til forkunnskaper

Kandidaten må ha godkjent minst et FLE-emne med 10 studiepoeng før innlevering av essay.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at kandidaten bør ha avlagt alle fire FLE-emner eller tilsvarende emner med samlet 40 stp. før innlevering av essay.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert som seminar med 3-4 samlinger. I tillegg kan kandidatene forvente maks 4 møter med veileder, individuelt eller i gruppe. Veiledningene baserer seg på skriftlig inngått veiledningsavtale (se eget skjema) og "Krav til innhold og form" som er utarbeidet på HVL og instituttet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav inngår:

  • Innlevering av skriftlig forprosjekt
  • Presentasjon av utkast i midtveisseminar

Innhold og tidsfrister oppgis av emneansvarlig.

Vurderingsform

Oppgave (essay) individuelt, med justerande munnleg eksamen.

Omfang: min. 5000 – max. 10 000 ord (10-20 sider)

Den justerande munnlege eksamenen har to delar:

Ein open presentasjon på 10 minuttar.

Ein påfølgjande lukka munnleg eksaminasjon med utgangspunkt i oppgåva.

Karakterskala A-F, der F er ikkje bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt til Essay.

Ingen hjelpemidler tillatt på justerende muntlig.

Mer om hjelpemidler